Statut
Statut

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
„AMAZONKI ”

Zarejestrowany w dniu 8 listopada 2000 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy

Sygn. akt. VII NS REJ ST 627/00

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” zwana dalej Federacją, jest związkiem
samodzielnych, niezależnych, samo finansujących się stowarzyszeń i klubów posiadających
osobowość prawną, działających na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi, zwanych dalej
Klubami, zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach.

§ 2

Federacja jest organizacją apolityczną, dobrowolną i samorządną działającą na zasadach
stowarzyszenia na podstawie umowy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i
posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Federacji jest miasto Poznań a terenem działania obszar Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 4

Federacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.

§ 5

Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób z rakiem piersi.

§ 7

Federacja realizuje szkolenia centralne profesjonalistów i liderek ochotniczek – kluby zaś
samodzielnie szkolą lokalne ochotniczki, organizują oraz finansują warsztaty z zakresu
rehabilitacji psychofizycznej.

§ 8

W szczególności Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy;
 2. reprezentowanie interesów osób dotkniętych rakiem piersi;
 3. udzielanie pomocy finansowej osobom dotkniętym rakiem piersi będącym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej;
 4. programowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniem ochotniczek w skali kraju – organizowanie i czuwanie nad jakością szkoleń merytorycznych pracowników klubów (fizykoterapeutów i psychologów);
 5. zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia;
 6. przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi centralnym organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego;
 7. włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji osób dotkniętych rakiem piersi;
 8. podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji;
 9. udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacjach do walki z rakiem piersi o pokrewnych działaniach;
 10. podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych;
 11. wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp;
 12. zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych;
 13. prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych.

§ 9

 1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej ochotniczek
 2. Do prowadzenia swoich spraw Federacja może zatrudniać pracowników
 3. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Federacji
 4. Federacja może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie w zakresie następujących zadań publicznych:
  a) pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób
  b) działalności charytatywnej
  c) ochrony i promocji zdrowia
  d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z prac
  f) nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw
  g) upowszechniania kultury fizycznej , aktywnego wypoczynku i turystyki
  h) upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  i) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  j) promocji i organizacji wolontariatu
  k) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  l) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 5. W przypadku działalności odpłatnej cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na cele statutowe Federacji

§ 10

Federacja reprezentuje interesy osób po leczeniu raka piersi na forum Krajowym i zagranicznym.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) wspierających;

§ 12

Członkiem zwyczajnym Federacji mogą być Kluby określone w § 1, które zadeklarowały
wolę realizacji celów statutowych Federacji, złożyły pisemną deklarację i zostały przyjęte
w poczet członków Federacji oraz opłacają składki.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. uczestniczenia (za pomocą przedstawicieli) z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Federacji;
 2. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Federacji;
 3. korzystania z pomocy Federacji w realizacji swoich celów statutowych

§ 14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji;
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Federacji;
 3. regularne opłacanie składek członkowskich, o ile Zarząd nie zwolni go z tego obowiązku.

§ 15

Członkiem wspierającym Federacji może zostać osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Federacji, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 z tym, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jedynie z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Federacji za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 16

Członkostwo Federacji ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres minimum jednego roku lub też przez ten okres nie uczestniczenie w pracach Federacji
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji lub działania na szkodę Federacji
 4. Utraty osobowości prawnej

§ 17

 1. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu podając przyczyny i skazując na prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
 2. Od uchwały w podmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o którym wyżej mowa, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Federacji

§ 18

 1. Władzami Federacji są:
  1. Walne Zgromadzenie Federacji, w którym biorą udział przedstawiciele klubów członkowskich;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna;
 2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie
 3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zastrzeżenie to nie dotyczy drugiego terminu Walnego Zgromadzenia
 4. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru

§ 19

Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej
  2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej
  4. Ustalanie wysokości składek członkowskich
  5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Federacji
  6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych
  8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Federacji

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania a porządek obrad może obejmować wyłącznie sprawy ujęte we wniosku o zwołanie.

§ 22

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Federacji w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd liczy od 5 do 9 członków w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W trakcie głosowania w przypadku równych głosów, decyduje głos Prezesa
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 4. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Zarząd kieruje działalnością Federacji zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a na zewnątrz Federację reprezentują dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes z jednym z członków Zarządu
 2. dysponowanie majątkiem Federacji w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
 3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. uchwalanie planów działalności Federacji
 5. sporządzanie sprawozdań z działalności.
 6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Federacji.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-ch do 3-ch członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Federacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje społecznie.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Federacji.
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
  3. wnioskowanie, w razie potrzeby, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Rozdział V.
Majątek Federacji.

§ 25

 1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich;
  2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
  3. wpływy z działalności statutowej;
  4. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym
  zakresie przepisami.
 3. W Federacji zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do
  jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
  członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
  wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
  tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania majątku Federacji na rzecz jej członków, członków organów lub
  pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
  szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
  warunkach,
  c) wykorzystywania majątku Federacji na rzecz jej członków, członków organów lub
  pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Federacji,
  członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
  stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 26

Oświadczenie woli w imieniu Federacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji

§ 27

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Federacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych
 2. W przypadku rozwiązania się Federacji, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Federacji na cele zgodne z celami statutowymi Federacji i powoła Komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Federacji
slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/