ZAPYTANIE OFERTOWE NA DRUK PORADNIKÓW DLA AMAZONEK

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DRUK PORADNIKÓW DLA AMAZONEK

Projekt „Wydawnictwa dla Amazonek” jest dofinansowany przez PFRON 

logo amazonki

Niniejszym Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 38, dalej zwana ZAMAWIAJĄCYM zaprasza Państwa do składania ofert na realizację następującego zamówienia:

Zamawiający: 

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”

ul.  Piastowska 38, 61-556 Poznań

Tel. 61 8333 665

KRS 0000027259 

NIP: 783-15-57-140

Regon: 634240041

Adres strony internetowej: https://www.amazonkifederacja.pl/

Email: amazonki@amazonki.poznan.pl

Status organizacji pożytku publicznego: TAK

Zamawiający nie jest płatnikiem VAT 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest realizacja druku: 

 1. Poradnika rehabilitacyjnego – 10 000 egz.
 2. Poradnika ekspertów  – 10 000 egz.

wraz z realizacją opracowania graficznego i składu oraz dystrybucji poradników do określonych odbiorców (16 miejsc – 16 województw) za przesyłką kurierską. 

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Wydawnictwa dla Amazonek” realizowanego przy dofinansowaniu z PFRON.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Poradnik rehabilitacyjny:

w 10 000 egz., na papierze kreda błysk, format A5, objętość 52 strony plus okładka, środek 130 g, okładka 250 g , druk 4/4 plus dyspersja, introligatornia 2 zszywki, wysyłka do 16 miejsc przesyłką kurierską.

 1. Poradnik ekspertów:

w 10 000 egz., na papierze kreda błysk, format A5, objętość 64 strony, plus okładka, środek 130 g , okładka 250 g ,  druk 4/4 plus dyspersja, introligatornia 2 zszywki, wysyłka do 16 miejsc przesyłką kurierską.

              W sumie 20 000 egz. ogółem dwóch poradników.

 1. Przewidywany termin realizacji druku: od 20 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Warunki sporządzenia oferty:

– oferta musi zostać sporządzona na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz kompletnie wypełniona.

– w ofercie należy podać uśredniony jednostkowy (za 1 sztukę każdego poradnika) koszt BRUTTO druku wraz z opracowaniem graficznym i składem oraz dystrybucją do 16 miejsc,  

– w ofercie należy podać sumaryczny koszt BRUTTO obejmujący koszt obu poradników: za druk, opracowanie graficzne i skład oraz dystrybucję do 16 miejsc za  20.000 egz. poradników w sumie, 

– W OFERCIE NALEŻY PODAĆ WYŁĄCZNIE KWOTY BRUTTO, GDYŻ ZAMAWIAJĄCY NIE JEST PODATNIKIEM VAT.

– w ofercie należy zadeklarować dotrzymanie terminu realizacji zlecenia, podanego w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

– w ofercie należy przedstawić posiadane doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w realizacji druku wydawnictw finansowanych ze środków publicznych, realizowanych na zlecenie podmiotów korzystających z dofinansowania ze środków publicznych, z wymienieniem z nazwy tych podmiotów oraz tytułów zrealizowanych pozycji wydawniczych i roku ich realizacji – oferty bez przedstawionego doświadczenia nie będą rozpatrywane.

– do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa w  punkcie 3 niniejszego zapytania ofertowego – sporządzone na załączniku nr 2 do niniejszego Postępowania Ofertowego. Oferty bez złożonego oświadczenia dołączonego do oferty nie będą rozpatrywane.

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

Ocenie podlegać będą oferty kompletne wraz z załącznikiem, zawierające szczegółowe informacje wymagane w zapytaniu ofertowym, złożone w wyznaczonym terminie  i trybie składania oferty, złożone przez podmioty uprawnione do składania oferty – zgodnie z warunkami zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia podanymi w pkt. 3 niniejszego zapytania.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

K1 – Cena – maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt, 

K2 –  Ilość zrealizowanych pozycji wydawnictw finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 5 lat (im większa ilość tym wyższa punktacja przy czym po wykazaniu 10 pozycji dalsze  nie będą uwzględniane w punktacji) – 2 pkt za 1 zrealizowaną edycję wydawnictw; maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt,

K3 – punktacja dodatkowa przyznawana przez Komisję Ofertową na podstawie wcześniejszego doświadczenia Zamawiającego we współpracy z Oferentem, odnosząca się do jakości i rzetelności świadczonych usług; maksymalnie możliwych do uzyskania 10 pkt.

Ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2 + K3

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K1- Cena:

K1 = (Cmin:C) x 70

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

Cena musi być podana w wartości BRUTTO, w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

Ad. 2 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K2 – Ilość zrealizowanych pozycji wydawnictw finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 5 lat:

K2 = Ilość zrealizowanych pozycji wydawnictw x 2 pkt, przy czym po wykazaniu 10 dalsze pozycje wydawnicze nie będą uwzględniane w punktacji

K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium ilości zrealizowanych wydawnictw, maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt.

W przypadku druku kolejnych wydań tego samego tytułu w kolejnych latach, każde wydanie będzie liczone jako osobna pozycja wydawnicza.

Ad. 3

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K3 – punktacja dodatkowa przyznawana przez Komisję Ofertową na podstawie wcześniejszego doświadczenia Zamawiającego we współpracy z Oferentem, odnosząca się do jakości i rzetelności świadczonych usług; 

K3 – Komisja Ofertowa może przyznać punktację Oferentom, których jakość i rzetelność wykonania usług w ramach wcześniejszej współpracy przy realizacji tego typu usług, ocenia na bardzo wysokim poziomie. 

K3 – maksymalnie możliwych do uzyskania 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania: 100 pkt.

Ocenę złożonych ofert przeprowadzi Komisja Ofertowa  składająca się z przynajmniej 3 osób, w której skład wejdą osoby reprezentujące Zarząd Zamawiającego lub/i personel realizujący zadanie.

 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKERSU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie.

 1. TRYB SKŁADANIA OFERT ORAZ POWIADAMIANIA OFERENTÓW O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
 1. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom przedstawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia. 
 3. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela biuro projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 15.00, Tel 668 359 109;
 4. Pytania dotyczące zapytania ofertowego można również kierować pisemnie na adres mailowy: iza.dolata@amazonki.poznan.pl  
 5. Ofertę sporządzoną na Formularzu Oferty, kompletną wraz z załącznikiem (oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych), opatrzoną podpisami i pieczęcią Wykonawcy, należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – w formie skanu do pliku PDF drogą mailową na adres: iza.dolata@amazonki.poznan.pl, za ważne będą uznane wyłącznie oferty złożone w formancie PDF. 
 6. Termin składania ofert: od dnia 7 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. do godz. 23:59, decyduje data wpływu na skrzynkę mailową Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.
 7. Oferty złożone po terminie składania ofert podanym powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 
 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
 9. Termin związania ofertą wynosi 10 dni od daty otwarcia ofert przez Zamawiającego. 
 10. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani 18 września 2023 r. poprzez upublicznienie wyniku postępowania ofertowego na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” https://www.amazonkifederacja.pl/ . 
 11. W umowie z Wykonawcą Zamawiający zastrzeże karę umowną na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania w wysokości 30% wartości usługi. 
 12. Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z doręczeniem oferty. 
 13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Wykonawcę. 
 14. Zamawiający przewiduje możliwość kontaktu i/lub spotkania z wybranymi wykonawcami w celu uzyskania dodatkowych informacji lub przeprowadzenia negocjacji cenowych. 
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

– swobodnej weryfikacji ofert, 

– unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny.

16. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania

żadnych zobowiązań wobec stron. 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 7 września 2023 r.

Formularz do pobrania tutaj załączniki 1 + 2 – Formularz oferty + oświadczenie – Poradniki 2023

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 7 września 2023 r. dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia  jest realizacja druku: 

 1. Poradnika rehabilitacyjnego – 10 000 egz.
 2. Poradnika ekspertów  – 10 000 egz.

wraz z realizacją opracowania graficznego i składu oraz dystrybucji poradników do określonych odbiorców (16 miejsc – 16 województw) za przesyłką kurierską. 

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Wydawnictwa dla Amazonek” realizowanego przy dofinansowaniu z PFRON.

składam niniejszą ofertę.

W imieniu  .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres Oferenta, e-mail, NIP, REGON

oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami Zapytania Ofertowego z dnia 7 września 2023 r. i oświadczam, że spełniam warunki w nim zawarte oraz deklaruję rzetelnie i poprawnie wypełniać dokumentację przewidzianą w celu prawidłowej realizacji zamówienia.  

Składam następującą ofertę realizacji zamówienia: 

 1. Usługi – całkowity koszt realizacji druku – max 70 pkt.
Koszt druku 20.000 sztuk poradników

Kwota brutto PLN

Należy podać uśredniony jednostkowy (za 1 sztukę każdego poradnika) koszt BRUTTO druku wraz z opracowaniem graficznym i składem oraz dystrybucją do 16 miejsc – wyrażone w  brutto PLN (cena zawiera podatek VAT).

Należy podać całkowity koszt BRUTTO druku 20.000 sztuk poradników wraz z opracowaniem graficznym i składem oraz dystrybucją do 16 miejsc – wyrażone w  brutto PLN (cena zawiera podatek VAT).

Słownie całkowity koszt BRUTTO druku:  …………………………………………………………………………………………….

 1. Posiadane doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w realizacji druku wydawnictw finansowanych ze środków publicznych, realizowanych na zlecenie podmiotów korzystających z dofinansowania ze środków publicznych, z wymienieniem z nazwy tych podmiotów oraz tytułów zrealizowanych pozycji wydawniczych i roku ich realizacji – oferty bez przedstawionego doświadczenia nie będą rozpatrywane – max 20 pkt.

Oświadczam/-y, że w ciągu ostatnich 5 lat nasz podmiot zrealizował druk poniższych wydawnictw dofinansowanych ze środków publicznych, realizowanych na zlecenie podmiotów korzystających z dofinansowania ze środków publicznych. Są to następujące wydawnictwa:

Lp.

Tytuł/nazwa pozycji wydawnictwa

(np. nazwa książki, biuletynu, itp.)

Źródło/rodzaj środków publicznych, z których zostało sfinansowane wydawnictwo

(np. nazwa urzędu miasta, funduszu publicznego, środki UE, itp.)

Nazwa podmiotu zlecającego druk wydawnictwa, dysponująca środkami publicznymi

(nazwa stowarzyszenia, firmy, itp., która otrzymała dofinansowanie z instytucji)

Rok

(rok druku wydawnictwa)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. Deklaracja dotrzymania terminu realizacji zamówienia

Deklarujemy, że zrealizujemy zamówienie w terminie od 20 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r. po podpisaniu umowy i dostarczeniu materiałów do druku.

TAK  /  NIE    – niepotrzebne skreślić.

………………………………………………………………………………………..

Data, imię i nazwisko, podpis i pieczęć Oferenta

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Formularz do pobrania załączniki 1 + 2 – Formularz oferty + oświadczenie – Poradniki 2023

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Przystępując do realizacji usługi druku wydawnictw: poradnika rehabilitacyjnego i poradnika ekspertów w ramach realizacji projektu pn.: „Wydawnictwa dla Amazonek”, dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Wnioskodawcę (nazwa i adres Wnioskodawcy): ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………..

jako osoba upoważniona do reprezentacji Wnioskodawcy, oświadczam, że Wnioskodawca spełnia wymóg braku powiązań kapitałowych lub osobowych, tj.:

Oświadczam/y, że nasz podmiot nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo ze Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

Data i miejsce

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/