„Inwentarz Lęku Przed Nawrotem Choroby Nowotworowej”

Szanowni Państwo,

jestem studentką V roku psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W mojej pracy magisterskiej zajmuję się problemem lęku przed nawrotem choroby nowotworowej.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w zebraniu niezbędnych mi danych poprzez zamieszczenie na Państwa stronach internetowych linku do formularza „Inwentarz Lęku Przed Nawrotem Choroby Nowotworowej”.

Niniejszy inwentarz jest skierowany do osób, które zakończyły proces terapii przeciwnowotworowej, a jego celem jest zgromadzenie danych dotyczących lęku przed nawrotem bądź progresją choroby. Pozyskane informacje pomogą oszacować nasilenie problemu, a także są nieocenionym źródłem wiedzy wspomagającej tworzenie specjalistycznych form terapii psychologicznych adresowanych do grupy ozdrowieńców.

Badanie jest anonimowe.

Serdecznie dziękuję Państwu za pomoc.

Z poważaniem, Hanna Ziuziakowska

Link dla badanych:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtHtQUGmWPG3mzRWfFiavQCLwwVK_tyMgYaKaOMPTZQUco2w/viewform?usp=sf_link

Zapraszamy do udziału w badaniu

Zapraszam Cię do wypełnienia formularza:Kwestionariusz EQ-5D-5L Dotyczący ZdrowiaAnkieta przeprowadzana w ramach badań w celu realizacji pracy magisterskiej dotyczącej Oceny stanu zdrowia kobiet leczonych z powodu nowotworu złośliwego piersi na podstawie kwestionariusza EQ-5D-5L. Proszę o rzetelne wypełnienie Kwestionariusza. Pod każdym nagłówkiem proszę zaznaczyć JEDENĄ odpowiedź, aby wybrać stwierdzenie najlepiej określające Pana/Pani zdrowie DZISIAJ.WYPEŁNIJ FORMULARZ wejdź na poniższy linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI9ItELBesDzJtEX76jizcx4HnelDgSuAx-xC21fvyaUeWuw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Zapytanie ofertowe – audyt

Projekt pod nazwą „PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK”

Współfinansowany przez PFRON

Poznań, dnia 23 listopada 2020 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiot: „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu finansowanego w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

Zamawiający:

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”

ul.  Piastowska 38

61-556 Poznań

Tel. 61 8333 665

NIP: 783-15-57-140

Regon: 634240041

Adres strony internetowej: www.amazonkifederacja.pl

Email: amazonki@amazonki.poznan.pl

Status organizacji pożytku publicznego: TAK

Zamawiający nie jest płatnikiem VAT

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania publicznego.:

„PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK”

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000288/15/D  z dnia 4 maja 2020 r.

Okres całkowity realizacji projektu: od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Okres podlegający audytowi: od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Koszt projektu w części podlegającej audytowi:  247.680,00 zł, w tym ze środków PFRON: 197.000,00 zł.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu w części podlegającej audytowi: 247 680,00 zł.

 1. Wprowadzenie

1.  Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.

2.  Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro.

3.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4.  Zapytanie prowadzone jest w ramach Projektu „Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” współfinansowanego przez PFRON.

III.  Cel audytu

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

IV. Zakres audytu zewnętrznego.

 1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Zamawiającego. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego dokumentach związanych z realizowanym zadaniem/projektem.
 2. W ramach audytu badane jest w szczególności czy:
 3. księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadania/projektu,
 4. dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych,
 5. zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Zamawiającego do rozliczenia przyznanego dofinansowania,

są zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji zadania/projektu (w tym czy prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową zadania/projektu, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów) a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie.

 • Audyt obejmuje w szczególności:
 • weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m.in.:
 • weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,
 • ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu),
 • sprawdzenie wniesienia przez Zamawiającego wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie,
 • kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu,
 • sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie,
 • sprawdzenie statusu podatkowego Zamawiającego (w szczególności w zakresie podatku VAT),
 • weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu,
 • weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
 • weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez Zamawiającego (osiągania celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w zadaniu/projekcie,
 • o ile dotyczy to Zamawiającego – ocenę poprawności udzielania zamówień publicznych obejmującą w szczególności sprawdzenie, czy Zamawiający prawidłowo stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). W przypadku gdy Zamawiający nie będzie zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, audyt powinien obejmować prawidłowość zakupu dostaw i usług pod względem gospodarności.
 • weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy,
 • weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu,
 • sprawdzenie, czy Zamawiający wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.
 • Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 5, poz. 23).
 • Przygotowana analiza/audyt winna zostać przekazana Zamawiającemu w wersji pisemnej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji Word i PDF.

V. Wymagania dotyczące oferenta

 1. Oferent powinien wykazać się niezbędnym doświadczeniem w zakresie prowadzenia audytu oraz dysponowaniem osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu.
 2. Przez podmioty o niezbędnym doświadczeniu należy rozumieć podmioty:
  1. dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
  1. posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań/projektów realizowanych w ramach procedury konkursowej zadań zlecanych finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
  1. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
  1. posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
 3. Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane w ust. 2 pkt a)-d) stosuje się odpowiednio.
 4. Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:
  1. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych, z podaniem źródła (podmiotu/instytucji finansującej) wraz z terminem ich wykonania,
  1. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
  1. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu audytu, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu. Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu stanowi wymóg w stosunku do oferentów ubiegających się o zlecenie tej usługi.
 6. Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
 7. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Zamawiającego. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny:
  1. posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu,
  1. jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
  1. osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
  1. w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego Zamawiającego,
  1. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
  1. jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, który następnie audytuje,
  1. z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.
 8. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać również wymóg bezstronności i niezależności od PFRON. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z PFRON osób wykonujących audyt zewnętrzny.
 9. Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności. Oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą audytu zewnętrznego. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
 10. Wyłączeniu podlegają podmioty, które nie będą w stanie świadczyć usługi na podstawie umowy zlecenia zakończonego wystawieniem faktury albo rachunku.

V. Wymagania dotyczące raportu

 1. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany będzie do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu. Zamawiający ma prawo do odniesienia się do raportu/sprawozdania.
 2. Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinien zawierać w szczególności następujące elementy:
  1. datę sporządzenia raportu/sprawozdania,
  1. nazwę i adres podmiotu realizującego zadanie/projekt,
  1. nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny,
  1. nazwę audytowanego zadania/projektu, numer i datę umowy, która dotyczy audytowanego zadania/projektu,
  1. całkowitą wartość zadania/projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania,
  1. termin realizacji zadania/projektu oraz zwięzły opis audytowanego zadania/projektu,
  1. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
  1. termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
  1. okres objęty audytem zewnętrznym,
  1. cel audytu zewnętrznego,
  1. zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym dokumenty (rodzaj, numer, itp.), które zostały poddane badaniu,
  1. podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego,
  1. informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
  1. ustalenia stanu faktycznego,
  1. wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji zadania/projektu wraz ze wskazaniem ich wagi,
  1. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
  1. uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje,
  1. podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie.
 3. Wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.
 4. Audytor jest zobowiązany dostarczyć raport również w wersji elektronicznej na płycie CD, lub przesłać go mailem na adres: iza.dolata@amazonki.poznan.pl

VI. Oferta.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

W ofercie winna być podana CENA BRUTTO za przeprowadzenie audytu

VII. Opis części zamówienia – jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VIII. Wymagany termin realizacji.

Okres realizacji zlecenia: od 3 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wyłoniony Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 5 dni od dnia wyboru oferty.

IX. Warunki Płatności.

Płatność zostanie zrealizowana przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

X. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

K1 – Cena – maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt,

K2 –  Ilość wykonanych audytów zewnętrznych w zakresie zadań/projektów realizowanych w ramach procedury konkursowej zadań zlecanych finansowanych ze środków publicznych (im większa ilość tym wyższa punktacja przy czym po wykazaniu 10 dalsze audyty nie będą uwzględniane) – maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt,

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K1- Cena:

K1 = (Cmin:C) x 70

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

Cena musi być podana w wartości BRUTTO, w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K2 – Ilość wykonanych audytów zewnętrznych w zakresie zadań/projektów realizowanych w ramach procedury konkursowej zadań zlecanych finansowanych ze środków publicznych:

K2 = Ilość wykonanych audytów x 3 pkt, przy czym po wykazaniu 10 dalsze audyty nie będą uwzględniane

K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium ilości audytów, maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt

Przy ocenie będzie brana pod uwagę ilość wykonanych audytów zewnętrznych w zakresie zadań/projektów realizowanych w ramach procedury konkursowej zadań zlecanych finansowanych ze środków publicznych, z podaniem źródła finansowania – nazwy podmiotu ogłaszającego konkurs.

XI. Informacje dodatkowe.

 1. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom przedstawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela biuro projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 15.00, Tel 668 359 109;
 4. Pytania dotyczące zapytania ofertowego można również kierować pisemnie na adres mailowy: iza.dolata@amazonki.poznan.pl  
 5. Ofertę, kompletną wraz z załącznikami, opatrzoną podpisami i pieczęcią Wykonawcy, należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej drogą mailową na adres iza.dolata@amazonki.poznan.pl, za ważne będą uznane wyłącznie oferty złożone w formancie PDF.
 6. Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 23:59, decyduje data wpływu na skrzynkę mailową Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.
 7. Oferty złożone po terminie składania ofert podanym powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 9. Termin związania ofertą wynosi 10 dni od daty otwarcia ofert przez Zamawiającego.
 10. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani poprzez upublicznienie wyniku postępowania ofertowego na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” www.amazonkifederacja.pl .
 11. W umowie z Wykonawcą Zamawiający zastrzeże karę umowną na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania w wysokości 30% wartości usługi.
 12. Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z doręczeniem oferty.
 13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Wykonawcę.
 14. Zamawiający przewiduje możliwość kontaktu i/lub spotkania z wybranymi wykonawcami w celu uzyskania dodatkowych informacji lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– swobodnej weryfikacji ofert,

– unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny.

Załącznik do zapytania ofertowego:

 1. Oświadczenie o bezstronności i niezależności oferenta.
Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania/projektu „PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK”realizowanego na podstawie umowy numer ZZO/000288/15/D  z dnia 4 maja 2020 r. przez Wnioskodawcę Federację Stowarzyszeń „Amazonki” z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Piastowskiej 38, 61-556 Poznań,

ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………

jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności, tj.:

 1. nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w Jednostce audytowanej lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu,
 2. nie jestem i nie byłem(-am) w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
 3. nie osiągnąłem(-am), chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,
 4. w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyłem(-am) w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
 5. nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
 6. nie jestem i nie byłem(-am) zaangażowany(-a) w planowanie, realizację, zarządzanie zadaniem/projektem, którego dotyczy audyt,
 7. nie pozostaję w stosunku pracy lub zlecenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 8. nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

……………………………………………………………………………………………..

(podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)

………………………………………………………………………………………………

(data i miejsce)

Leczenie raka piersi ER (+), HER2 (-)

Wśród kobiet z rakiem piersi chore z hormonozależnym ER (+), HER2 (-) rakiem piersi stanowią około 46% przypadków (około 8,5 tyś. nowych rozpoznań). U ok. 4 tyś. pacjentek nowotwór jest pierwotnie lub wtórnie zaawansowany. Dowiedz się więcej na temat możliwych ścieżek leczenia tego typu nowotworu, także tych refundowanych i dostępnych w ramach programu lekowego B.9.

#rakpiersi #Amazonki #HER2 

Nie pozwól by kod pocztowy decydował o sposobie leczenia. Pacjentki z hormonozależnym ER (+), HER2 (-) rakiem piersi mają możliwość leczenia inhibitorami CDK4/6, tzw. cyklibami. Dowiedz się więcej na temat możliwych ścieżek leczenia tego typu nowotworu, także tych refundowanych i dostępnych w ramach programu lekowego B.9.

#rakpiersi #Amazonki #HER2

8 tygodni do zdrowia

„8 TYGODNI DO ZDROWIA” jest przykładem zwiększania aktywności fizycznej w sposób holistyczny, łącząc ją z żywieniem, zdrowiem, fizjoprofilaktyką i dobrostanem psychofizycznym. Program jest szczególnie cenną propozycją w obecnych warunkach pandemii COVID-19, ponieważ może być bezpiecznie realizowany w warunkach zdalnego nadzoru uczestników – dr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Katedra Nauczania Ruchu – IInternational Federation of Adapted Physical Activity Fellow.

Dlaczego warto ćwiczyć w ramach programu profilaktyczno – treningowego NFZ?

Program zawiera wszystkie niezbędne metodyczne elementy profesjonalnie opracowanych programów aktywności fizycznej, czyli:

 1. kwalifikację do podjęcia aktywności fizycznej, zaplanowaną z użyciem kwestionariusza Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q),
 2. ocenę wydolności fizycznej przed i po 8-tygoniowym programie, przeprowadzaną za pomocą testu Coopera,
 3. szczegółowy opis obciążenia stopniowo zwiększającego się w każdym tygodniu wg zasady FITT – częstotliwość, intensywność, czas trwania i typ aktywności,
 4. nadzór lekarza, fizjoterapeuty, trenera, psychologa i dietetyka,
 5. formy aktywności fizycznej powszechnie dostępne (marsz, jazda na rowerze, ćwiczenia).

Czas na trening o dużej intensywności – Interwałowy HIIT Etap 2 czyli Trening 8  link https://youtu.be/4_J5vgEeOjM

Przed nami ostatni, ósmy już tydzień wspólnej aktywności fizycznej.

Komu udało się przejść wszystkie treningi? Z pewnością jesteście Państwo w tym gronie, a jeśli nie, to nic straconego. Treningi cały czas są dostępne na You Tube Akademii NFZ.

Plan treningowy w ósmym tygodniu!

• 1x Trening 8 Interwałowy HIIT. Etap 2 – 35 min

• 1x Trening 5 „Wzmacniamy siłę mięśni” – 35 min

• 1x Trening 7 „Interwałowy HIIT” Etap 1 – 35 min

• 60 min rower, marsz lub nordic walking

Razem 170 minut aktywności fizycznej tygodniowo!

Dobra kondycja fizyczna wydłuża nam życie i życie naszych komórek… W czasie przemian tlenowych w naszych komórkach tworzą się wolne rodniki. Aktywność fizyczna jest naturalnym antyoksydantem, ponieważ przyczynia się do tworzenia substancji, które walczą z wolnymi rodnikami – wyjaśnia lek. Anna Plucik-Mrożek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA.

Ważne informacje o programie!

✅ Pamiętaj, by dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia zacząć program 8 TYGODNI DO ZDROWIA od „Treningu 1 – czyli adaptacja”.

✅ Wszystkie testy, informacje oraz już opublikowane filmy z ćwiczeniami niezbędne do rozpoczęcia treningów z 8 TYGODNI DO ZDROWIA znajdziesz na stronie – https://linkd.pl/aaef

Trenujący powinni ćwiczyć we własnym tempie, a NFZ nie ponosi ryzyka ewentualnych kontuzji lub urazów powstałych podczas wykonywania treningów.

W przypadku wątpliwości, czy ten program jest dla Ciebie odpowiedzi znajdziesz tutaj – Zaplanuj swoje „8 TYGODNI DO ZDROWIA” – https://linkd.pl/kurp

Poszukujemy pracownika

Stanowisko: Pracownik administracyjny

Zadania:

 • Nadzór i koordynują bieżącej pracy biura
 • Tworzenie dokumentacji projektowej, nadzór nad jej obiegiem, kompletnością archiwizacją;
 • Przygotowywanie dokumentacji do audytów
 • Prowadzenie rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektów
 • Kontakt z beneficjentami w trakcie realizacji projektów
 • Kontakt z wykonawcami działań zaplanowanych w projektach
 • Stała współpraca z zarządem Stowarzyszenia (m.in. koordynowania podpisów elektronicznych niezbędnych dokumentów – profil zaufany, podpis kwalifikowalny)
 • Obsługa strony www organizacji oraz profilu w social mediach

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w NGO – będzie dodatkowym atutem
 • Word, Excel na poziomie średniozaawansowanym – codzienna praca z tymi programami
 • Komunikatywność – dużo kontaktów zdalnych z beneficjentami oraz wykonawcami
 • Odporność na stres, praca pod presją czasu
 • Sumienna i terminowa realizacja powierzonych zadań

Oferujemy

 • Pracę w różnorodnym zespole
 • Dużo wyzwań oraz możliwość rozwijania własnych pomysłów
 • Zatrudnienie w ramach umowy zlecenie
 • Praca w centrum Poznania
 • Praca w godzinach poniedziałek, środa-piątek 9-15 oraz wtorek 14-19
 • Praca od zaraz

8 tygodni do zdrowia – Akademia NFZ

Światowa Organizacji Zdrowia zaleca dla osób dorosłych tj. od 18. do 64. roku życia, co najmniej 150 minut umiarkowanej lub 75 minut intensywnej aerobowej aktywności fizycznej w tygodniu.

Tylko 39% Polaków jest aktywnych w stopniu zalecanym przez WHO, a 50% rodaków nie uprawia żadnego sportu. Osoby starsze są aktywne jedynie w związku z przemieszczaniem się, a zalecenia WHO dla tej grupy wiekowej spełnia ok. 5% osób powyżej 65 r.ż.

Czas izolacji społecznej z powodu pandemii jest dużym wyzwaniem nawet dla tej połowy Polaków, która uprawia sport. W czasie pandemii ci, którzy już wcześniej byli aktywni fizycznie najchętniej korzystali z jazdy na rowerze. Popularność zyskały treningi ogólnorozwojowe, jak gimnastyka czy aerobik, treningi dostępne online do przeprowadzenia w warunkach domowych oraz spacery.

Korzyści zdrowotne, jakie płyną z regularnej aktywności fizycznej są nieocenione. Mają udowodniony, pozytywny wpływ na pacjentów z chorobami serca, z wysokim ciśnieniem krwi, cukrzycą, astmą, chorobami reumatycznymi czy depresją. Ruch podnosi poziom poczucia zadowolenia i zwiększa odporność również na stres.

Jest to szczególnie ważne w czasach pracy zdalnej, kwarantanny oraz w czasach epidemii cukrzycy oraz otyłości.

Diabetolodzy już odnotowują zwiększoną ilość zachorowań na cukrzycę typu 2 i to zwłaszcza u młodszych osób.

Dlatego NFZ w trosce o zdrowie wszystkich Polaków gorąco namawia do ćwiczeń  i  zdrowego żywienia w ramach programu 8 TYGODNI DO ZDROWIA.

Dzisiaj pod okiem trenerów personalnych możemy wykonać Trening 6 interwałowy „Gibali” – https://youtu.be/XAlH9nGWSuk

Większość ludzi usprawiedliwia nieaktywność brakiem czasu. Według prof. Martina Gibali podejście interwałowe może być skuteczniejsze – osiąga się te same korzyści zdrowotne i sprawnościowe, co w tradycyjny sposób, ale w krótszym czasie.

Trening „Gibali” składa się z 4 serii, po każdej serii 1 minuta na regenerację.

W każdej serii jest 8 ćwiczeń po 30 sekund. Pomiędzy każdym ćwiczeniem 15 sekund odpoczynku.

Proponowany plan treningowy w szóstym tygodniu –150 minut aktywności fizycznej

·         1 x Trening 6 interwałowy „Gibali”– 35 min

·         1 x Trening 5 obwodowy  – 35 min

·         1 x Trening 4 interwałowy aerobowy „Tabata”– 35 min

·         45 minut rower, Nordic Walking lub marsz

Aktywność fizyczna może powodować w mózgu korzystne zmiany, zwiększa nam się o 2 % ilość komórek nerwowych w obrębie hipokampu, który odpowiada za koncentrację, równowagę, myślenie i czas reakcji  – wyjaśnia lek. Anna Plucik-Mrożek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA.

Osoby, które mają dobrą kondycję, mają lepsze wyniki testów z matematyki, języków, z nauk humanistycznych, są inteligentniejsze – dodaje lek. Anna Plucik-Mrożek.

Do programu treningowego można dołączyć w każdej chwili.

✅ Pamiętaj, by dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia zacząć program 8 TYGODNI DO ZDROWIA od „Treningu 1 – czyli adaptacja”.

✅ Wszystkie testy, informacje oraz już opublikowane filmy z ćwiczeniami niezbędne do rozpoczęcia treningów z #8TygodniDoZdrowia znajdziesz na stronie – https://linkd.pl/aaef Trenujący powinni ćwiczyć we własnym tempie, a NFZ nie ponosi ryzyka ewentualnych kontuzji lub urazów powstałych podczas wykonywania treningów.

W przypadku wątpliwości czy ten program jest dla Ciebie odpowiedzi znajdziesz tutaj – Zaplanuj swoje „8 TYGODNI DO ZDROWIA” – https://linkd.pl/kurp

Zachęcamy Państwa, do rozpowszechniania informacji o programie treningowym na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Załączamy również do wykorzystania plakatu o programie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy zamieszczając na swoim fanpage’u #8TygodniDoZdrowia i do skorzystania z nakładki na zdjęcie profilowe – https://linkd.pl/ae9p

Przydatne linki projektu #8TygodniDoZdrowia:

– zapraszamy do zapoznania się z programem i zespołem ekspertów, w filmie startowym:

– do strony Akademia NFZ

www.akademia.nfz.gov.pl<http://www.akademia.nfz.gov.pl>

– do kanału YT Akademia NFZ

https://www.youtube.com/channel/UC9Jc30vlzRL367GWhD9erVA

– link do fanpage Akademia NFZ

https://www.facebook.com/akademianfz/

8 Tygodni do zdrowia

Od kilku miesięcy próbujemy dostosować się do nowych okoliczności, które wymusza na nas pandemia. Różnie sobie z tym radzimy. Długofalowe skutki będziemy prawdopodobnie obserwować przez wiele miesięcy, jeśli nie lat. Wirus zachwiał naszym poczuciem bezpieczeństwa, tym co dla nas do tej pory było oczywiste pod wieloma względami. Tak duży kryzys wielu z nas doświadcza po raz pierwszy. Nie wiemy, jak długo potrwa i dokąd nas doprowadzi. Zniknęły beztroska i swoboda, ich miejsce zajęła niepewność i troska o bliskich. Stan naszego zdrowia, zarówno psychicznego na skutek izolacji, jak i fizycznego przez brak ruchu, czego konsekwencją są nadmierne kilogramy, znacząco się pogorszył. Dlatego tym bardziej musimy zadbać o właściwy styl życia i zrobić to świadomie, w zaplanowany sposób, aby w miarę możliwości, którymi dysponujemy, przywrócić kontrolę nad naszym życiem.

NFZ przychodzi z pomocą i od kilku już miesięcy opracowuje materiały edukacyjne, które mogą wykorzystywać lekarze, rekomendując je pacjentom podczas teleporady lub wizyt w przychodniach POZ i poradniach AOS. Może skorzystać z nich każdy z nas. Wystarczy mieć dostęp do Internetu. A oto w dzisiejszych czasach raczej nie jest trudno.

To na czym powinniśmy się skoncentrować najbardziej, to trzy aspekty zdrowego stylu życia, jaki prowadziliśmy do tej pory i na który możemy mieć wpływ: żywienie, aktywność fizyczna i stan naszej psychiki. Wiele zależy od nas samych. To my decydujemy, jak się odżywiać, czy i jaki rodzaj aktywności fizycznej podjąć. Już te dwa aspekty mogą pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne. Wydaje się, że to właśnie sfera naszego życia psychicznego jest najbardziej narażona na zmiany i stres związany ze stanem pandemii. Musimy zmodyfikować lub zupełnie zmienić styl naszego życia, aby dostosować go do aktualnych warunków. Świat wokół nas się zmienił i my też musimy zmienić nasze nawyki i zwyczaje.

Styl życia w około 50% do nawet 80% wpływa na stan naszego zdrowia. Poza chorobami uwarunkowanymi genetycznie, które stanowią kilkanaście procent wszystkich chorób, w zasadzie wszystkie pozostałe choroby, w mniejszym lub większym stopniu, mają związek z nieprawidłowym żywieniem i małą aktywnością fizyczną. Zmiana stylu życia to na pewno dłuższy proces i nie nastąpi z dnia na dzień, dlatego potrzebna jest cierpliwość i konsekwencja.

Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć!

Żywienie

Aż 78% dorosłych Polaków jest przekonanych o tym, że dba o swoje zdrowie, a jednocześnie aż 61% Polaków ma problem z nadwagą. Co czwarty Polak przynajmniej raz w miesiącu spożywa żywność typu fast-food, a prawie co trzeci pije słodzone napoje kilka razy w tygodniu.

Według Światowej Organizacji Zdrowia sami generujemy aż 80 chorób dietozależnych: m.in. otyłość, cukrzycę, miażdżycę, nowotwory złośliwe, osteoporozę, nadciśnienie i wiele innych. Dlatego profilaktyka i właściwa modyfikacja naszych zachowań ma kluczowe znaczenie.

Najnowsze rekomendacje jako jedną z najbardziej skutecznych diet wskazują dietę DASH (ang. Dietary Approches to Stop Hypertension). To zasady żywienia zalecane przez diabetologów i kardiologów. Dzięki niej możemy ograniczyć ryzyko miażdżycy, zawału, udaru, obniżymy też stężenie „złego” cholesterolu. Dieta DASH opiera się na świeżych owocach i warzywach, pełnoziarnistych produktach zbożowych i rybach np. łososiu czy makreli, które zawierają zdrowe tłuszcze omega-3. Zalecane jest też chude mięso i niskotłuszczowy nabiał. Ta dieta, to najlepszy wybór, gdy chcemy zapobiegać chorobom układu krążenia ponieważ bazuje na diecie śródziemnomorskiej, która uznawana jest za najzdrowszą na świecie.

Odpowiednio dobrana dieta jest kluczem do zdrowego żywienia, ale robienie tego we własnym zakresie może być bardzo trudne np. ze względu na dwie lub więcej chorób występujących jednocześnie. Często cierpimy na choroby, które wręcz wykluczają spożycie produktów spożywczych zalecanych w jednej chorobie, a wskazane w innej. Dlatego warto skonsultować się z dietetykiem, by prawidłowo ułożyć najlepszą dietę zgodnie z naszymi potrzebami.

Jeśli chcemy zrezygnować z jakiś produktów, warto najpierw sprawdzić czy ich eliminacja na pewno przyniesie nam więcej pożytku niż szkody. Uważa się, że spożywanie czerwonego mięsa zwiększa ryzyko rozwoju raka jelita grubego, ponieważ jednak jest bogate w witaminę B12 i żelazo, nie należy z niego rezygnować całkowicie.  Spożywane raz na jakiś czas, będzie miało też dodatkowe walory smakowe.

Dieta powinna być bogata w witaminy i minerały. Warto spożywać banany, arbuzy, buraki, pomidory, coraz bardziej popularne bataty, szpinak i fasolę. Wszystkie zawierają potas, który reguluje ciśnienie tętnicze skurczowe obniżając je nawet do 5 mm Hg, a rozkurczowe do 4 mm Hg. Magnez reguluje m. in. proces krzepnięcia krwi i przyczynia się do prawidłowej pracy serca. Warto spożywać jako przekąski migdały i orzechy. Należy też pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Zaleca się picie od 1,5 do 2 litrów wody dziennie, najlepiej 30 minut przed i 30 minut po posiłku. Ograniczyć należy kawę i sól oraz zrezygnować z papierosów i alkoholu. Ostatni posiłek należy zjeść na 2-3 godziny przed snem.

Takich porad w Internecie jest mnóstwo, warto jednak korzystać z wiarygodnych źródeł informacji. Można skorzystać z gotowych bezpłatnych diet na portalu https://diety.nfz.gov.pl lub rozważyć konsultacje u dietetyka.

Aktywności fizyczna

Połowa Polaków nie uprawia żadnego sportu.[1] Tymczasem aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym żywieniem jest potrzebna do utrzymania właściwej masy ciała, co wpływa na ogólny stan zdrowia. Co trzeci Polak cierpi na nadciśnienie tętnicze. Nieleczone zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Przyczyn wielu naszych problemów zdrowotnych można doszukiwać się w genetyce, czynnikach środowiskowych i trybie życie, jaki prowadzimy. Ruch jest dla nas tak samo potrzebny jak jedzenie. Sposób żywienia i aktywność fizyczna muszą się równoważyć. Jeśli zaburzymy któryś z elementów, tracimy tę równowagę. Zmiana nawyków na nowe może w ogromnym stopniu przyczynić się do poprawienia funkcjonowania naszego organizmu i lepszego samopoczucia.

Regularna aktywność fizyczna i unikanie siedzącego trybu życia, to działania profilaktyczne w kierunku zahamowania wystąpienia wielu chorób. W ramach profilaktyki antynowotworowej powinniśmy poświęcać najmniej 150, a najlepiej 300 minut tygodniowo na umiarkowaną aktywność fizyczną np. szybki spacer czy lekkie ćwiczenia w ciągu dnia. Już 30 min. marszu dziennie zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy o 30%. Szybki spacer podnosi odporność na 2-3 godziny po treningu. Korzyści z podjęcia aktywności fizycznej są udowodnione w wielu chorobach. Dodatkowo wysiłek fizyczny osłabia reakcję stresową organizmu i poprawia nastrój. Wpływa też na lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego i chroni nas przed infekcjami, a na pewno pomaga łagodniej przez nie przejść.

Planując zmianę stylu życia, warto skonsultować się z lekarzem. Dotyczy to zwłaszcza osób z wszelkiego rodzaju chorobami, aby lekarz mógł ocenić ryzyko i zarekomendować najwłaściwszą aktywność fizyczną oraz odpowiednią dietę. Zmiany powinny następować stopniowo i systematycznie, ale nieodwracalnie. Nasze nawyki są z nami od lat, a naszym celem jest ich eliminacja i zamiana na zupełnie nowe zasady zdrowego życia. Warto też korzystać z regularnych badań profilaktycznych i przesiewowych. Dzięki takim zmianom mamy szanse na dłuższe życie w zdrowiu.

Sprawdź na Akademia NFZ nasze programy dedykowane aktywności fizycznej.

 • 8 tygodni do zdrowia
 • Poranne rozciąganie z Pytaniem na śniadanie i NFZ

Psychika

Praca naszego mózgu jest nierozerwalnie związana zarówno z naszą dietą, jak i aktywnością fizyczną. Nadmierna masa ciała może przyczyniać się nawet do zmniejszenia objętości mózgu. A co istotne również części odpowiedzialnej za pamięć i koncentrację. Szczególnie wrażliwy na czynniki związane ze stylem życia jest znajdujący się w korze mózgowej hipokamp odpowiedzialny m. in. za pamięci krótko- i  długotrwałą czy orientację przestrzenną. Redukcja masy ciała może wpłynąć na nasze funkcje poznawcze oraz poprawić neuroplastyczność mózgu. Regularny wysiłek fizyczny przeciwdziała efektom nagłego oraz przewlekłego stresu, zmniejsza zagrożenie depresją i stanami lękowymi, równocześnie poprawia pamięć i zdolność koncentracji.

Zdrowie psychiczne jest nieodłącznym dobrem każdego z nas. To ono wpływa na naszą motywację do podjęcia wysiłku, chęć uczenia się nowych rzeczy i budowania relacji z ludźmi. Bardzo ważne jest to, że kiedy jesteśmy w stanie równowagi wewnętrznej, nie zmagamy się z depresją, lękami czy stresem. Odnajdujemy w sobie siłę do poradzenia sobie z najróżniejszymi kryzysami życiowymi. Dbanie o zdrowie psychiczne, to dbanie o nasz ogólny dobrostan i w połączeniu z właściwą dietą oraz aktywnością fizyczną powinno stać się nawykiem każdego z nas. Jak zatem o nie dbać? Zachowujmy równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Wysypiajmy się, stosujmy techniki relaksacyjne wzmacniające nasz system w obronie przed stresem, budujmy wokół siebie krąg życzliwych ludzi i co też bardzo istotne – pomagajmy innym. Natomiast, jeżeli poczujemy dyskomfort, dotykający nas stres albo traumatyczne zdarzenia losowe i choroba okaże się zbyt trudna, korzystajmy ze wsparcia psychologicznego, i nie obawiajmy się konsultacji u psychiatry. W sytuacji kryzysu powinniśmy prosić o pomoc. Dzięki dbałości o zdrowie psychiczne zyskamy wyższą jakość życia.

Sprawdź na Akademia NFZ nasze programy dedykowane wsparciu psychicznemu.

 • Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii

Co można zrobić w 8 tygodni

Program profilaktyczno-treningowy „8 tygodni do zdrowia” opracowany został przez profesjonalnych trenerów i oferuje wsparcie fizjoterapeuty, lekarza i psychologa. Zgodnie z założeniami i celami Strategii NFZ na lata 2019-2023 koncentruje się na aktywności fizycznej. Dostępny jest za darmo. „8 tygodni do zdrowia” to świadome kreowanie zdrowego stylu życia opartego na odpowiedniej dawce ruchu, zbilansowanej diecie i wsparciu psychologicznym. Możemy go wprowadzić życie, w ramach działań profilaktycznych, zapobiegając narastającej fali chorób cywilizacyjnych.

 „8 tygodni do zdrowia” to cykl ośmiu 35. minutowych filmów poprzedzonych wprowadzającym materiałem instruktażowym. 8-tygodniowy program zakłada narastającą intensywność treningów od treningu adaptacyjnego w pierwszym tygodniu 100 minut aktywności fizycznej do 170 min. w 8. tygodniu. Każdy odcinek zawiera porady specjalistów i zapewnia powtarzalny schemat przygotowania się do kolejnego treningu oraz pokazuje możliwości monitorowania postępów. Przed przystąpieniem do programu musimy sprawdzić naszą aktualną kondycję fizyczną korzystając z jednej z dwóch wersji testu Coopera – biegową lub marszową oraz wypełnić kwestionariusz PARQ, a także sprawdzić masę ciała oraz zmierzyć obwód pasa w cm. Po zakończeniu projektu warto ponownie wykonać test, aby sprawdzić jak poprawiła się nasza kondycja.  Do wykonania ćwiczeń wystarczy para wygodnych butów i luźny, niekrępujący ruchów strój, mata, hantle, ręcznik i woda. Kompleksowo przeprowadzony program pozwala zredukować masę ciała o ok. 3 kg. Możemy po niego sięgnąć w dowolnym, wybranym przez siebie momencie, zawsze zaczynając od treningu adaptacyjnego.

W każdym odcinku otrzymamy też wsparcie zespołu ekspertów:

 • Fizjoterapeuta – przed każdym treningiem zademonstruje jak poprawnie wykonać trening;
 • Trener –  przeprowadzi nas poprzez trening;
 • Lekarz – omówi zdrowotne korzyści wysiłku fizycznego oraz przedstawi tygodniowy plan samodzielnej aktywności;
 • Psycholog – zmotywuje i zachęci do wytrwałości.

Harmonogram programu „8 tygodni do zdrowia”:

Film startowy „Poznaj program i naszych ekspertów” zobaczymy już 28 września – https://youtu.be/TQVZyvArdjc .

Publikacja kolejnych treningów:

 1. Adaptacja, czyli zaczynamy – 29.09
 2. Budujemy wydolność – 6.10
 3. Ćwiczymy z obciążeniem – 13.10
 4. Tabata i nasze pierwsze interwały – 20.10
 5. Wzmacniamy siłę mięśni – 27.10
 6. Poznajemy interwały prof. Gibali – 3.11
 7. Czas na interwałowy HIIT. Etap 1 – 10.11
 8. Gotowi na interwałowy HIIT. Etap 2 – 17.11

Filmy z treningami, testy i program dostępne są na stronie Akademia NFZ: https://akademia.nfz.gov.pl/

Zapraszamy wszystkich do treningów i wspólnej zabawy przez kolejne 8 tygodni.

Stawką jest przecież nasze zdrowie.


[1] Narodowy Test Zdrowia Polaków 2020

8 Tygodni do zdrowia.

Uprawianie sportu ma znaczący wpływ na jakość ich życia pod względem kondycji fizycznej, ale również wpływa na emocje. Poprawia samopoczucie, rozładowuje stres, jest formą rozrywki i okazją do zawarcia nowych znajomości. Doskonale o tym wiedzą bohaterowie filmu przygotowanego w ramach programu 8 Tygodni do zdrowia.

Nie ważne jakie przeciwieństwa stają im na drodze, oni nie poddają się. Mowa o Kindze Dróżdż oraz Adrianie Castro!

Zobaczcie Państwo ten film koniecznie na kanale You Tube Akademii NFZ

Kinga Dróżdż sport uprawia od 9 roku życia. W sporcie ogromną rolę odgrywają emocje i umiejętność przekierowania ich na sportową rywalizację. Dla Kingi kluczem do sukcesu jest koncentracja, a zwycięstwo często zależy od umiejętności opanowania emocji do końca pojedynku. Bardzo mocno motywują ją porażki, uczą pokory i zachęcają do dalszych treningów i pracy nad sobą. Ale do dalszego działania przede wszystkim motywują ją wyniki, które osiąga. Na co dzień Kinga pracuje w Polskich Liniach Lotniczych LOT na pełen etat, po 12 godzin dziennie.

„Na pewno nie jest łatwo pogodzić sport z życiem zawodowym, ale jak ktoś chce, to potrafi.” – mówi srebrna medalistka. „Znalazłam się w gronie tych osób i sprawia mi to przyjemność, i jakoś daję radę logistycznie to ułożyć. Myślę, że jestem spełnionym człowiekiem. Jestem samodzielna, spełniam się w tym. Jestem zadowolona ze swojej samorealizacji.” 

Kinga zdecydowanie zachęca do uprawiania sportu. Sama planuje skoncentrować się na treningach i spędzać wolny czas na sali szermierczej przed kolejnymi ważnymi sportowymi wydarzeniami w jej sportowej karierze.

Adrian Castro uprawia szermierkę. Sport sprawia mu dużo radości i to co najistotniejsze dla Adriana, może rywalizować z innymi ludźmi. Współzawodnictwo napędza go do dalszego działania, bardziej koncentruje się na tym co przed nim, niż to co zostawia za sobą. Podobnie jak Kinga Dróżdż wskazuje, że bardzo ważną rolę odgrywa nastawienie psychiczne.

Zacząłem być lepszy niż ci, na których się wzorowałem. To było mega fajne, jak już widziałem, że zaczynam wygrywać, to sprawiało mi to jeszcze większą radość”.– dodaje Adrian.

Jego najbliższym celem są przeniesione na przyszły rok igrzyska w Tokio. Adrian chciałby poprawić wynik z Rio i zdobyć lepszy medal.

Według niego: „Sport jest też fajny z tego względu, że po każdym treningu czuje się takiego pozytywnego kopa, zmęczenie i to jest super.”  Poza szermierką Adrian pracuje w agencji reklamowej.

Trening 4 – TABATA – 8 Tygodni do Zdrowia

Czy widzieliście wczorajszy film, którego bohaterami byli Kinga Dróżdż i Adrian Castro – szermierze, medaliści, paraolimpijczycy

Czy możemy mieć jeszcze jakieś wymówki do ćwiczeń?

Przed nami kolejny tydzień regularnej aktywności w ramach programu 8 TYGODNI DO ZDROWIA! Ćwicząc z nami, nauczycie się zdrowego stylu życia.

Zachęcamy do podjęcia wyzwania, do wspólnych treningów. Niezależnie od wieku oraz niezależnie od dotychczasowego zaangażowania sportowego czy sprawności – bo przecież ćwiczyć każdy może!

Dzisiaj udostępniamy Trening 4 „TABATA” link

Pod okiem trenerów personalnych wykonamy pierwszy trening interwałowy.

Trening składa się z 5 serii, po każdej serii 1 minuta na regenerację.

W każdej serii jest 8 ćwiczeń po 20 sekund. Pomiędzy każdym ćwiczeniem będzie 10 sekund odpoczynku.

Jak aktywność fizyczna wpływa na układ krążenia? – wyjaśnia lek. Anna Plucik-Mrożek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA.

– zwalnia nam spoczynkowa czynność serca – wolniejsza czynność serca zmniejsza ryzyko zawału i choroby wieńcowej;

– sprawniejsze serce to lepiej odżywione komórki w organizmie,

– jeśli ćwiczymy regularnie to trwale obniża się ciśnienie tętnicze.

Jaki jest plan treningowy w czwartym tygodniu?

✅ 1 x Trening 4 „TABATA” – 35 min

✅ 1 x Trening 2 wzmacniający „Budujemy wydolność” – 35 min

🚶 30 min marszu interwałowego

🚶 50 min rower, marsz lub nordic walking

Razem 150 minut aktywności fizycznej.

Na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem treningu?

✅ Pamiętaj, by dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia zacząć program 8 TYGODNI DO ZDROWIA od „Treningu 1 – czyli adaptacja”.

✅ Wszystkie testy, informacje oraz już opublikowane filmy z ćwiczeniami niezbędne do rozpoczęcia treningów z #8TygodniDoZdrowia znajdziesz na stronie –

https://linkd.pl/aaef

Trenujący powinni ćwiczyć we własnym tempie, a NFZ nie ponosi ryzyka ewentualnych kontuzji lub urazów powstałych podczas wykonywania treningów.

W przypadku wątpliwości czy ten program jest dla Ciebie odpowiedzi znajdziesz tutaj – Zaplanuj swoje „8 TYGODNI DO ZDROWIA” –

ttps://linkd.pl/kurp

#8tygodnidozdrowia

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/