Forum Edukacji Zdrowotnej dla Amazonek

Coroczne Forum Edukacji Zdrowotnej dla Amazonek odbędzie się w dniach od 6 do 10 grudnia br. w Sierakowie w Hotelu Kama Park. Zajęcia poprowadzą różni wykładowcy z wielu dziedzin nauki.

Termin:

W dniach: 06 – 10 grudnia 2023 r.

Miejsce: Sieraków, Hotel Kama Park, ul. Orla 13

Ilość uczestników: 90 osób

Uczestnicy pokrywają część kosztów w kwocie 100 zł.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na nasz adres: rekrutacja@amazonki.poznan.pl

Kwotę wpłacamy na konto FSA:  22 1090 1362 0000 0000 3656 4130, po informacji o zakwalifikowaniu do udziału, ale najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu pn.,, Profesjonalizacja działań klubów Amazonek” realizowanego ze środków PFRON-u oraz dzięki wsparciu finansowym partnerów: Pierre – Fabre Medicament Sp. z o.o., Pfizer Polska Sp. z o.o., Roche Polska Sp. z o.o., Astra Zeneca Pharma Poland.  GSK, Essity Poland Sp. z o.o., IPSEN Poland Sp. z o.o.

Pożegnanie

 Z przykrością zawiadamiamy , że 29 września 2023 r. Pan Bóg zabrał do siebie naszą  Drogą Koleżankę  Elżbietę Malcer, 

założycielkę Toruńskiego Stowarzyszenia Amazonki,  wieloletnią  przewodniczącą i wolontariuszkę. Była jedną ze współzałożycielek Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki ‘’,  kobietą o wielkim sercu. Do ostatnich chwil uczestniczyła w życiu klubu, miała dużo energii i planów. Zawsze służyła dobrą radą ,korzystając z doświadczeń z pracy na rzecz kobiet z rakiem piersi.

Pamięć o niej i o jej zasługach, jakie wniosła do toruńskiego Stowarzyszenia pozostanie w naszych sercach.

Msza Święta  odbędzie się 04-go października  2023 r. ( w środę )  o godzinie 14-tej  w kościele pw. Św. Piotra i Pawła  ( Sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin ) po czym pogrzeb na Cmentarzu Parafialnym  na ul.  Poznańskiej ( stary ) w Toruniu.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 Zarząd Federacji Stowarzyszeń ,,Amazonki’’

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DRUK ULOTKI DLA AMAZONEK

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DRUK ULOTKI DLA AMAZONEK

Projekt „Wydawnictwa dla Amazonek” jest dofinansowany przez PFRON   logo amazonki

Niniejszym Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 38, dalej zwana ZAMAWIAJĄCYM zaprasza Państwa do składania ofert na realizację następującego zamówienia:

Zamawiający: 

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”

ul.  Piastowska 38, 61-556 Poznań

Tel. 61 8333 665

KRS 0000027259 

NIP: 783-15-57-140

Regon: 634240041

Adres strony internetowej: https://www.amazonkifederacja.pl/

Email: amazonki@amazonki.poznan.pl

Status organizacji pożytku publicznego: TAK

Zamawiający nie jest płatnikiem VAT 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest druk jednokartkowej, dwustronnej ulotki typu zawieszka w liczbie 30 000 egzemplarzy, wraz z dystrybucją ulotki do określonych odbiorców (16 miejsc – 16 województw) przesyłką kurierską. 

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Wydawnictwa dla Amazonek” realizowanego przy dofinansowaniu z PFRON.

Opis przedmiotu zamówienia:

Ulotka ma postać kartki dwustronnie drukowanej w kolorze + folia błyszcząca, o wymiarze A5 po obcięciu, drukowana na papierze kredowym błyszczącym,  250 gram, z  dodatkowym sztancowaniem (wycinaniem) kółka pod zawieszkę, które można wypchnąć palcem i ulotkę powiesić.

              W sumie 30 000 egz. ulotki.

 

              Przewidywany termin realizacji druku: od 20 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Warunki sporządzenia oferty:

– oferta musi zostać sporządzona na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz kompletnie wypełniona.

– w ofercie należy podać koszt BRUTTO druku 30.000 sztuk ulotki wraz z dystrybucją do 16 miejsc, 

– W OFERCIE NALEŻY PODAĆ WYŁĄCZNIE KWOTY BRUTTO, GDYŻ ZAMAWIAJĄCY NIE JEST PODATNIKIEM VAT.

– w ofercie należy zadeklarować dotrzymanie terminu realizacji zlecenia, podanego w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

– w ofercie należy przedstawić posiadane doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w realizacji druku wydawnictw finansowanych ze środków publicznych, realizowanych na zlecenie podmiotów korzystających z dofinansowania ze środków publicznych, z wymienieniem z nazwy tych podmiotów oraz tytułów zrealizowanych pozycji wydawniczych i roku ich realizacji – oferty bez przedstawionego doświadczenia nie będą rozpatrywane.

– do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa w  punkcie 3 niniejszego zapytania ofertowego – sporządzone na załączniku nr 2 do niniejszego Postępowania Ofertowego. Oferty bez złożonego oświadczenia dołączonego do oferty nie będą rozpatrywane.

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

Ocenie podlegać będą oferty kompletne wraz z załącznikiem, zawierające szczegółowe informacje wymagane w zapytaniu ofertowym, złożone w wyznaczonym terminie  i trybie składania oferty, złożone przez podmioty uprawnione do składania oferty – zgodnie z warunkami zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia podanymi w pkt. 3 niniejszego zapytania.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

K1 – Cena – maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt, 

K2 –  Ilość zrealizowanych pozycji wydawnictw finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 5 lat (im większa ilość tym wyższa punktacja przy czym po wykazaniu 10 pozycji dalsze  nie będą uwzględniane w punktacji) – 2 pkt za 1 zrealizowaną edycję wydawnictw; maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt,

K3 – punktacja dodatkowa przyznawana przez Komisję Ofertową na podstawie wcześniejszego doświadczenia Zamawiającego we współpracy z Oferentem, odnosząca się do jakości i rzetelności świadczonych usług; maksymalnie możliwych do uzyskania 10 pkt.

Ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2 + K3

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K1- Cena:

K1 = (Cmin:C) x 70

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

Cena musi być podana w wartości BRUTTO, w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

Ad. 2 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K2 – Ilość zrealizowanych pozycji wydawnictw finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 5 lat:

K2 = Ilość zrealizowanych pozycji wydawnictw x 2 pkt, przy czym po wykazaniu 10 dalsze pozycje wydawnicze nie będą uwzględniane w punktacji

K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium ilości zrealizowanych wydawnictw, maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt.

W przypadku druku kolejnych wydań tego samego tytułu w kolejnych latach, każde wydanie będzie liczone jako osobna pozycja wydawnicza.

Ad. 3

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K3 – punktacja dodatkowa przyznawana przez Komisję Ofertową na podstawie wcześniejszego doświadczenia Zamawiającego we współpracy z Oferentem, odnosząca się do jakości i rzetelności świadczonych usług; 

K3 – Komisja Ofertowa może przyznać punktację Oferentom, których jakość i rzetelność wykonania usług w ramach wcześniejszej współpracy przy realizacji tego typu usług, ocenia na bardzo wysokim poziomie. 

K3 – maksymalnie możliwych do uzyskania 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania: 100 pkt.

Ocenę złożonych ofert przeprowadzi Komisja Ofertowa  składająca się z przynajmniej 3 osób, w której skład wejdą osoby reprezentujące Zarząd Zamawiającego lub/i personel realizujący zadanie.

 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKERSU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie.

 1. TRYB SKŁADANIA OFERT ORAZ POWIADAMIANIA OFERENTÓW O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
 1. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom przedstawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia. 
 3. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela biuro projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 15.00, Tel 668 359 109;
 4. Pytania dotyczące zapytania ofertowego można również kierować pisemnie na adres mailowy: iza.dolata@amazonki.poznan.pl  
 5. Ofertę sporządzoną na Formularzu Oferty, kompletną wraz z załącznikiem (oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych), opatrzoną podpisami i pieczęcią Wykonawcy, należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – w formie skanu do pliku PDF drogą mailową na adres: iza.dolata@amazonki.poznan.pl, za ważne będą uznane wyłącznie oferty złożone w formancie PDF. 
 6. Termin składania ofert: od dnia 7 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. do godz. 23:59, decyduje data wpływu na skrzynkę mailową Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.
 7. Oferty złożone po terminie składania ofert podanym powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 
 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
 9. Termin związania ofertą wynosi 10 dni od daty otwarcia ofert przez Zamawiającego. 
 10. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani 18 września 2023 r. poprzez upublicznienie wyniku postępowania ofertowego na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” https://www.amazonkifederacja.pl/ . 
 11. W umowie z Wykonawcą Zamawiający zastrzeże karę umowną na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania w wysokości 30% wartości usługi. 
 12. Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z doręczeniem oferty. 
 13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Wykonawcę. 
 14. Zamawiający przewiduje możliwość kontaktu i/lub spotkania z wybranymi wykonawcami w celu uzyskania dodatkowych informacji lub przeprowadzenia negocjacji cenowych. 
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

– swobodnej weryfikacji ofert, 

– unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny.

16.Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania

żadnych zobowiązań wobec stron. 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 7 września 2023 r.

FORMULARZ OFERTY 

Formularz do pobrania tutaj załączniki 1 + 2 – Formularz oferty + oświadczenie – Ulotki 2023

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 7 września 2023 r. dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia  jest druk jednokartkowej, dwustronnej ulotki typu zawieszka w liczbie 30 000 egzemplarzy, wraz z dystrybucją ulotki do określonych odbiorców (16 miejsc – 16 województw) przesyłką kurierską. 

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Wydawnictwa dla Amazonek” realizowanego przy dofinansowaniu z PFRON.

składam niniejszą ofertę.

W imieniu  .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres Oferenta, e-mail, NIP, REGON

oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami Zapytania Ofertowego z dnia 7 września 2023 r. i oświadczam, że spełniam warunki w nim zawarte oraz deklaruję rzetelnie i poprawnie wypełniać dokumentację przewidzianą w celu prawidłowej realizacji zamówienia.  

Składam następującą ofertę realizacji zamówienia: 

 1. Usługi – całkowity koszt realizacji druku – max 70 pkt.
Koszt druku 30.000 sztuk ulotki

Kwota brutto PLN

Należy podać koszt BRUTTO druku 30.000 sztuk ulotki wraz z dystrybucją do 16 miejsc  – wyrażone w  brutto PLN (cena zawiera podatek VAT).

Słownie całkowity koszt BRUTTO druku:  …………………………………………………………………………………………….

  2. Posiadane doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w realizacji druku wydawnictw finansowanych ze środków publicznych, realizowanych na zlecenie podmiotów korzystających z dofinansowania ze środków publicznych, z wymienieniem z nazwy tych podmiotów oraz tytułów zrealizowanych pozycji wydawniczych i roku ich realizacji – oferty bez przedstawionego doświadczenia nie będą rozpatrywane – max 20 pkt.

Oświadczam/-y, że w ciągu ostatnich 5 lat nasz podmiot zrealizował druk poniższych wydawnictw dofinansowanych ze środków publicznych, realizowanych na zlecenie podmiotów korzystających z dofinansowania ze środków publicznych. Są to następujące wydawnictwa:

Lp.

Tytuł/nazwa pozycji wydawnictwa

(np. nazwa książki, biuletynu, itp.)

Źródło/rodzaj środków publicznych, z których zostało sfinansowane wydawnictwo

(np. nazwa urzędu miasta, funduszu publicznego, środki UE, itp.)

Nazwa podmiotu zlecającego druk wydawnictwa, dysponująca środkami publicznymi

(nazwa stowarzyszenia, firmy, itp., która otrzymała dofinansowanie z instytucji)

Rok

(rok druku wydawnictwa)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 3. Deklaracja dotrzymania terminu realizacji zamówienia

Deklarujemy, że zrealizujemy zamówienie w terminie od 20 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r. po podpisaniu umowy i dostarczeniu materiałów do druku.

TAK  /  NIE    – niepotrzebne skreślić.

………………………………………………………………………………………..

Data, imię i nazwisko, podpis i pieczęć Oferenta

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia 7 września 2023 r.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Formularz do pobrania załączniki 1 + 2 – Formularz oferty + oświadczenie – Ulotki 2023

Przystępując do realizacji usługi druku ulotki typu zawieszka dla Amazonek w ramach realizacji projektu pn.: „Wydawnictwa dla Amazonek”, dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Wnioskodawcę (nazwa i adres Wnioskodawcy): ………………………………………………….……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………..

jako osoba upoważniona do reprezentacji Wnioskodawcy, oświadczam, że Wnioskodawca spełnia wymóg braku powiązań kapitałowych lub osobowych, tj.:

Oświadczam/y, że nasz podmiot nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo ze Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

Data i miejsce

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DRUK PORADNIKÓW DLA AMAZONEK

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DRUK PORADNIKÓW DLA AMAZONEK

Projekt „Wydawnictwa dla Amazonek” jest dofinansowany przez PFRON 

logo amazonki

Niniejszym Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 38, dalej zwana ZAMAWIAJĄCYM zaprasza Państwa do składania ofert na realizację następującego zamówienia:

Zamawiający: 

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”

ul.  Piastowska 38, 61-556 Poznań

Tel. 61 8333 665

KRS 0000027259 

NIP: 783-15-57-140

Regon: 634240041

Adres strony internetowej: https://www.amazonkifederacja.pl/

Email: amazonki@amazonki.poznan.pl

Status organizacji pożytku publicznego: TAK

Zamawiający nie jest płatnikiem VAT 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest realizacja druku: 

 1. Poradnika rehabilitacyjnego – 10 000 egz.
 2. Poradnika ekspertów  – 10 000 egz.

wraz z realizacją opracowania graficznego i składu oraz dystrybucji poradników do określonych odbiorców (16 miejsc – 16 województw) za przesyłką kurierską. 

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Wydawnictwa dla Amazonek” realizowanego przy dofinansowaniu z PFRON.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Poradnik rehabilitacyjny:

w 10 000 egz., na papierze kreda błysk, format A5, objętość 52 strony plus okładka, środek 130 g, okładka 250 g , druk 4/4 plus dyspersja, introligatornia 2 zszywki, wysyłka do 16 miejsc przesyłką kurierską.

 1. Poradnik ekspertów:

w 10 000 egz., na papierze kreda błysk, format A5, objętość 64 strony, plus okładka, środek 130 g , okładka 250 g ,  druk 4/4 plus dyspersja, introligatornia 2 zszywki, wysyłka do 16 miejsc przesyłką kurierską.

              W sumie 20 000 egz. ogółem dwóch poradników.

 1. Przewidywany termin realizacji druku: od 20 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Warunki sporządzenia oferty:

– oferta musi zostać sporządzona na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz kompletnie wypełniona.

– w ofercie należy podać uśredniony jednostkowy (za 1 sztukę każdego poradnika) koszt BRUTTO druku wraz z opracowaniem graficznym i składem oraz dystrybucją do 16 miejsc,  

– w ofercie należy podać sumaryczny koszt BRUTTO obejmujący koszt obu poradników: za druk, opracowanie graficzne i skład oraz dystrybucję do 16 miejsc za  20.000 egz. poradników w sumie, 

– W OFERCIE NALEŻY PODAĆ WYŁĄCZNIE KWOTY BRUTTO, GDYŻ ZAMAWIAJĄCY NIE JEST PODATNIKIEM VAT.

– w ofercie należy zadeklarować dotrzymanie terminu realizacji zlecenia, podanego w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

– w ofercie należy przedstawić posiadane doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w realizacji druku wydawnictw finansowanych ze środków publicznych, realizowanych na zlecenie podmiotów korzystających z dofinansowania ze środków publicznych, z wymienieniem z nazwy tych podmiotów oraz tytułów zrealizowanych pozycji wydawniczych i roku ich realizacji – oferty bez przedstawionego doświadczenia nie będą rozpatrywane.

– do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa w  punkcie 3 niniejszego zapytania ofertowego – sporządzone na załączniku nr 2 do niniejszego Postępowania Ofertowego. Oferty bez złożonego oświadczenia dołączonego do oferty nie będą rozpatrywane.

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

Ocenie podlegać będą oferty kompletne wraz z załącznikiem, zawierające szczegółowe informacje wymagane w zapytaniu ofertowym, złożone w wyznaczonym terminie  i trybie składania oferty, złożone przez podmioty uprawnione do składania oferty – zgodnie z warunkami zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia podanymi w pkt. 3 niniejszego zapytania.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

K1 – Cena – maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt, 

K2 –  Ilość zrealizowanych pozycji wydawnictw finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 5 lat (im większa ilość tym wyższa punktacja przy czym po wykazaniu 10 pozycji dalsze  nie będą uwzględniane w punktacji) – 2 pkt za 1 zrealizowaną edycję wydawnictw; maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt,

K3 – punktacja dodatkowa przyznawana przez Komisję Ofertową na podstawie wcześniejszego doświadczenia Zamawiającego we współpracy z Oferentem, odnosząca się do jakości i rzetelności świadczonych usług; maksymalnie możliwych do uzyskania 10 pkt.

Ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2 + K3

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K1- Cena:

K1 = (Cmin:C) x 70

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

Cena musi być podana w wartości BRUTTO, w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

Ad. 2 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K2 – Ilość zrealizowanych pozycji wydawnictw finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 5 lat:

K2 = Ilość zrealizowanych pozycji wydawnictw x 2 pkt, przy czym po wykazaniu 10 dalsze pozycje wydawnicze nie będą uwzględniane w punktacji

K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium ilości zrealizowanych wydawnictw, maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt.

W przypadku druku kolejnych wydań tego samego tytułu w kolejnych latach, każde wydanie będzie liczone jako osobna pozycja wydawnicza.

Ad. 3

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K3 – punktacja dodatkowa przyznawana przez Komisję Ofertową na podstawie wcześniejszego doświadczenia Zamawiającego we współpracy z Oferentem, odnosząca się do jakości i rzetelności świadczonych usług; 

K3 – Komisja Ofertowa może przyznać punktację Oferentom, których jakość i rzetelność wykonania usług w ramach wcześniejszej współpracy przy realizacji tego typu usług, ocenia na bardzo wysokim poziomie. 

K3 – maksymalnie możliwych do uzyskania 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania: 100 pkt.

Ocenę złożonych ofert przeprowadzi Komisja Ofertowa  składająca się z przynajmniej 3 osób, w której skład wejdą osoby reprezentujące Zarząd Zamawiającego lub/i personel realizujący zadanie.

 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKERSU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie.

 1. TRYB SKŁADANIA OFERT ORAZ POWIADAMIANIA OFERENTÓW O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
 1. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom przedstawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia. 
 3. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela biuro projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 15.00, Tel 668 359 109;
 4. Pytania dotyczące zapytania ofertowego można również kierować pisemnie na adres mailowy: iza.dolata@amazonki.poznan.pl  
 5. Ofertę sporządzoną na Formularzu Oferty, kompletną wraz z załącznikiem (oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych), opatrzoną podpisami i pieczęcią Wykonawcy, należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – w formie skanu do pliku PDF drogą mailową na adres: iza.dolata@amazonki.poznan.pl, za ważne będą uznane wyłącznie oferty złożone w formancie PDF. 
 6. Termin składania ofert: od dnia 7 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. do godz. 23:59, decyduje data wpływu na skrzynkę mailową Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.
 7. Oferty złożone po terminie składania ofert podanym powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 
 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
 9. Termin związania ofertą wynosi 10 dni od daty otwarcia ofert przez Zamawiającego. 
 10. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani 18 września 2023 r. poprzez upublicznienie wyniku postępowania ofertowego na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” https://www.amazonkifederacja.pl/ . 
 11. W umowie z Wykonawcą Zamawiający zastrzeże karę umowną na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania w wysokości 30% wartości usługi. 
 12. Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z doręczeniem oferty. 
 13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Wykonawcę. 
 14. Zamawiający przewiduje możliwość kontaktu i/lub spotkania z wybranymi wykonawcami w celu uzyskania dodatkowych informacji lub przeprowadzenia negocjacji cenowych. 
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

– swobodnej weryfikacji ofert, 

– unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny.

16. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania

żadnych zobowiązań wobec stron. 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 7 września 2023 r.

Formularz do pobrania tutaj załączniki 1 + 2 – Formularz oferty + oświadczenie – Poradniki 2023

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 7 września 2023 r. dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia  jest realizacja druku: 

 1. Poradnika rehabilitacyjnego – 10 000 egz.
 2. Poradnika ekspertów  – 10 000 egz.

wraz z realizacją opracowania graficznego i składu oraz dystrybucji poradników do określonych odbiorców (16 miejsc – 16 województw) za przesyłką kurierską. 

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Wydawnictwa dla Amazonek” realizowanego przy dofinansowaniu z PFRON.

składam niniejszą ofertę.

W imieniu  .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres Oferenta, e-mail, NIP, REGON

oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami Zapytania Ofertowego z dnia 7 września 2023 r. i oświadczam, że spełniam warunki w nim zawarte oraz deklaruję rzetelnie i poprawnie wypełniać dokumentację przewidzianą w celu prawidłowej realizacji zamówienia.  

Składam następującą ofertę realizacji zamówienia: 

 1. Usługi – całkowity koszt realizacji druku – max 70 pkt.
Koszt druku 20.000 sztuk poradników

Kwota brutto PLN

Należy podać uśredniony jednostkowy (za 1 sztukę każdego poradnika) koszt BRUTTO druku wraz z opracowaniem graficznym i składem oraz dystrybucją do 16 miejsc – wyrażone w  brutto PLN (cena zawiera podatek VAT).

Należy podać całkowity koszt BRUTTO druku 20.000 sztuk poradników wraz z opracowaniem graficznym i składem oraz dystrybucją do 16 miejsc – wyrażone w  brutto PLN (cena zawiera podatek VAT).

Słownie całkowity koszt BRUTTO druku:  …………………………………………………………………………………………….

 1. Posiadane doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w realizacji druku wydawnictw finansowanych ze środków publicznych, realizowanych na zlecenie podmiotów korzystających z dofinansowania ze środków publicznych, z wymienieniem z nazwy tych podmiotów oraz tytułów zrealizowanych pozycji wydawniczych i roku ich realizacji – oferty bez przedstawionego doświadczenia nie będą rozpatrywane – max 20 pkt.

Oświadczam/-y, że w ciągu ostatnich 5 lat nasz podmiot zrealizował druk poniższych wydawnictw dofinansowanych ze środków publicznych, realizowanych na zlecenie podmiotów korzystających z dofinansowania ze środków publicznych. Są to następujące wydawnictwa:

Lp.

Tytuł/nazwa pozycji wydawnictwa

(np. nazwa książki, biuletynu, itp.)

Źródło/rodzaj środków publicznych, z których zostało sfinansowane wydawnictwo

(np. nazwa urzędu miasta, funduszu publicznego, środki UE, itp.)

Nazwa podmiotu zlecającego druk wydawnictwa, dysponująca środkami publicznymi

(nazwa stowarzyszenia, firmy, itp., która otrzymała dofinansowanie z instytucji)

Rok

(rok druku wydawnictwa)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. Deklaracja dotrzymania terminu realizacji zamówienia

Deklarujemy, że zrealizujemy zamówienie w terminie od 20 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r. po podpisaniu umowy i dostarczeniu materiałów do druku.

TAK  /  NIE    – niepotrzebne skreślić.

………………………………………………………………………………………..

Data, imię i nazwisko, podpis i pieczęć Oferenta

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Formularz do pobrania załączniki 1 + 2 – Formularz oferty + oświadczenie – Poradniki 2023

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Przystępując do realizacji usługi druku wydawnictw: poradnika rehabilitacyjnego i poradnika ekspertów w ramach realizacji projektu pn.: „Wydawnictwa dla Amazonek”, dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Wnioskodawcę (nazwa i adres Wnioskodawcy): ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………..

jako osoba upoważniona do reprezentacji Wnioskodawcy, oświadczam, że Wnioskodawca spełnia wymóg braku powiązań kapitałowych lub osobowych, tj.:

Oświadczam/y, że nasz podmiot nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo ze Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

Data i miejsce

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA PODCZAS SZKOLEŃ

Niniejszym Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 38, dalej zwana ZAMAWIAJĄCYM zaprasza Państwa do składania ofert na realizację następującego zamówienia:

Zamawiający: 

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”

ul.  Piastowska 38, 61-556 Poznań

Tel. 61 8333 665

KRS 0000027259 

NIP: 783-15-57-140

Regon: 634240041

Adres strony internetowej: https://www.amazonkifederacja.pl/

Email: amazonki@amazonki.poznan.pl

Status organizacji pożytku publicznego: TAK

Zamawiający nie jest płatnikiem VAT 

Tytuł projektu:  „PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK”.

Projekt jest realizowany w ramach zadań zlecanych, dofinansowanych ze środków PFRON.

Tryb wyboru oferty: Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Harmonogram postępowania: 

Dnia 11.08.2023 – zaproszenie do składania ofert. 

Dnia 21.08.2023 godzina 23:59:59 – data zakończenia składania ofert –  liczy się data wpływu na skrzynkę mailową (iza.dolata@amazonki.poznan.pl). 

Dnia 22.08.2023 – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty. 

Zapytanie zostanie udostępnione również na stronie http://amazonkifederacja.pl/

O wynikach zostaną poinformowani mailowo wszyscy Oferenci.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest zakup usług pobytowych: hotelarskich, restauracyjnych i cateringowych celem zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uczestników i kadry oraz zapewnienie zaplecza lokalowego i organizacyjnego do zrealizowania następujących szkoleń dla Amazonek.

Przewidywane terminy, miejsca realizacji, ilość grup oraz ilość osób uczestniczących w szkoleniach: 

 1. Szkolenie Ochotniczek II stopnia – w dniach 24-27 sierpnia 2023 r.; województwo wielkopolskie, Poznań; 22 osoby, 2 grupy
 2. Szkolenie profesjonalistów – w dniach 13-14 października 2023 r.; województwo wielkopolskie, Poznań; 22 osoby, 1 grupa
 3. Szkolenie Bliskich Wspierających – w dniach 8-12 października 2023 r.; województwo wielkopolskie, Wągrowiec; 23 osoby, 2 grupy
 4. Forum Edukacji Zdrowotnej – w dniach 6-11 grudnia 2023 r.; województwo wielkopolskie, Sieraków; 80 osób, 1 grupa

Dopuszcza się dzielenie zamówienia – oferty muszą zostać złożone na realizację pojedynczych terminów szkoleń – na każde szkolenie należy złożyć odrębną ofertę. Oferty dotyczące więcej niż jednego szkolenia nie będą rozpatrywane. Jeden Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego wykonawcy. Listy rankingowe złożonych ofert zostaną sporządzone dla każdego szkolenia osobno.

Nie dopuszcza się wyboru ofert podmiotów pośrednio zlecających usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia innym podmiotom, podmiot składający swoją ofertę musi być dysponentem odpowiedniej bazy pobytowo-szkoleniowej, której ta oferta dotyczy – warunek ten będzie weryfikowany przez Komisję Konkursową na etapie wyboru ofert. Oferty złożone przez podmioty będące pośrednikami, nie będą rozpatrywane.

OPIS SZKOLEŃ, KTÓRYCH DOTYCZY ZAMÓWIENIE:

Szkolenie Ochotniczek II stopnia: 

 1. Założono przeprowadzenie 1 szkolenia dla 22 osób (20 uczestników + 2 osoby kadry – zajęcia w 2 grupach). Uczestniczkami szkolenia są osoby z niepełnosprawnością. 
 2. Przewidziano w ramach szkolenia pobyt z 3 noclegami (przyjazd w godzinach południowych pierwszego dnia, 3 noclegi, wyjazd w godzinach wczesno popołudniowych 4 dnia) oraz wyżywieniem: obiad i kolacja pierwszego dnia; trzy posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) i przerwa kawowa każdego pełnego dnia pobytu oraz śniadanie i obiad ostatniego dnia. Zakwaterowanie uczestników w pokojach dwu – max. trzyosobowych, zakwaterowanie kadry w pokojach max dwuosobowych lub jednoosobowych.
 3. Założono realizację działań w obiektach hotelowo-szkoleniowych dysponujących dwoma salkami szkoleniowymi do wyłącznego użytkowania podczas szkolenia, mogącymi pomieścić grupę 10 osób + 1 szkolący, każda z nich. Szkolenie Profesjonalistów (koordynatorów i opiekunów osób z rakiem piersi): 
 1. Założono przeprowadzenie 1 szkolenia dla 22 osób (20 uczestników + 2 osoby kadry – zajęcia w 2 grupach). 
 2. Przewidziano w ramach szkolenia pobyt z 1 noclegiem (przyjazd w godzinach przedpołudniowych pierwszego dnia, 1 nocleg, wyjazd w godzinach późnych popołudniowych drugiego dnia) oraz wyżywieniem: obiad, przerwa kawowa i kolacja pierwszego dnia; śniadanie, przerwa kawowa i obiad drugiego dnia. Zakwaterowanie uczestników w pokojach dwu – max. trzyosobowych, zakwaterowanie kadry w pokojach max dwuosobowych lub jednoosobowych.
 3. Założono realizację działań w obiekcie hotelowo-szkoleniowym dysponującym dwoma salkami szkoleniowymi do wyłącznego użytkowania podczas szkolenia, mogącymi pomieścić grupę 10 osób + 1 szkolący, każda z nich. Szkolenie Bliskich Wspierających: 
 1. Założono przeprowadzenie 1 szkolenia dla 22 osób (20 uczestników + 2 osoby kadry – zajęcia w 2 grupach). Uczestniczkami szkolenia są osoby z niepełnosprawnością. 
 2. Przewidziano w ramach szkolenia pobyt z 4 noclegami (przyjazd w godzinach południowych pierwszego dnia, 4 noclegi, wyjazd w godzinach wczesno popołudniowych piątego dnia) oraz wyżywieniem: obiad i kolacja pierwszego dnia; trzy posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) i przerwa kawowa każdego pełnego dnia pobytu oraz śniadanie i obiad ostatniego dnia. Zakwaterowanie uczestników w pokojach dwu – max. trzyosobowych, zakwaterowanie kadry w pokojach max dwuosobowych lub jednoosobowych.
 3. Założono realizację działań w obiektach hotelowo-szkoleniowych dysponujących dwoma salkami szkoleniowymi do wyłącznego użytkowania podczas szkolenia, mogącymi pomieścić grupę 10 osób + 1 szkolący, każda z nich. Forum Edukacji Zdrowotnej: 
 1. Założono przeprowadzenie 1 imprezy edukacyjnej o charakterze konferencyjnym w postaci Forum dla 80 osób (70 uczestników + 10 osób kadry – zajęcia w 1 grupie). Uczestniczkami Forum są osoby z niepełnosprawnością. 
 2. Przewidziano w ramach Forum pobyt z 4 noclegami (przyjazd w godzinach południowych pierwszego dnia, 4 noclegi, wyjazd w godzinach wczesno popołudniowych piątego dnia) oraz wyżywieniem: obiad i kolacja pierwszego dnia; trzy posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) i przerwa kawowa każdego pełnego dnia pobytu oraz śniadanie i obiad ostatniego dnia. Zakwaterowanie uczestników w pokojach dwu – max. trzyosobowych, zakwaterowanie kadry w pokojach max dwuosobowych lub jednoosobowych.
 3. Założono realizację działań w obiekcie hotelowo-szkoleniowo-konferencyjnym dysponującym salą do wyłącznego użytkowania podczas Forum, mogącą pomieścić grupę 70 osób + 10 osób kadry. 

We wszystkich szkoleniach baza noclegowa, salki szkoleniowe oraz pomieszczenia, gdzie będą serwowane posiłki muszą znajdować się w tym samym kompleksie/zespole budynków aby możliwe było swobodne i szybkie przemieszczanie się pomiędzy nimi – jest to kryterium obowiązkowe, nie spełnienie tego kryterium spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrywana.  

Podmiot składający swoją ofertę musi być dysponentem odpowiedniej bazy pobytowo-szkoleniowej, której ta oferta dotyczy. Oferty złożone przez podmioty będące pośrednikami, nie będą rozpatrywane – jest to kryterium obowiązkowe, nie spełnienie tego kryterium spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrywana.  

Oferenci składający oferty muszą wyrazić zgodę na oznakowanie i eksponowanie logotypów i informacji o projekcie w pomieszczeniach i obiektach gdzie będą realizowane działania (banery, karty informacyjne, kartki przylepiane na ścianach z logo PFRON, logo RP, logo Federacji) oraz Oferenci muszą wyrazić zgodę na dokumentowanie prowadzonych przez Zamawiającego działań, w szczególności na fotografowanie i filmowanie na terenie obiektów należących do Oferenta, gdzie prowadzone będą działania w ramach szkoleń,  do celów rozliczeniowych z instytucją dofinansowującą, tj. PFRON – nie wyrażenie takiej zgody powoduje, że oferta nie będzie rozpatrywana. 

Oferty, w których Oferenci zaoferują nieodpłatne udostępnienie salek szkoleniowych będą dodatkowo punktowane.

Obiekty, w których realizowane będą szkolenia powinny dysponować bezpośrednio przyległym własnym parkingiem – spełnienie tego warunku będzie odpowiednio punktowane.    

Komisja zastrzega sobie także prawo do weryfikowania przedstawionych przez oferentów informacji na podstawie informacji internetowych ogólnie dostępnych, strony oferenta oraz Google Maps, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewentualnej wizji lokalnej obiektów oferenta. Komisja Ofertowa zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny z oferentami.

Informacje dodatkowe: 

 1. Śniadanie zostanie zorganizowane w postaci „szwedzkiego stołu” wraz z gorącymi napojami kawa, herbata czarna, herbaty smakowe, z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier oraz wodą mineralną i sokiem, przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich). 
 2. Każdy obiad składać się ma z dwóch dań i soku oraz wody mineralnej. Posiłki będą takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich). 
 3. Kolacja zostanie zorganizowana w postaci „szwedzkiego stołu” składać się ma z dania ciepłego, zimnych przekąsek, gorącego napoju (kawa i herbata), wody mineralnej oraz soku przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich).
 4. Przerwa kawowa ma być w formie serwisu stałego dostępnego bez ograniczeń w każdy pełny dzień pobytu (od rozpoczęcia do zakończenia zajęć), składać się ma z gorących napojów (kawa, herbata czarna, herbaty smakowe), z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier oraz wody mineralnej z cytryną i miętą oraz wody mineralnej bez dodatków. 
 5. Liczba dni serwisów kawowych – zgodnie z opisem szkoleń. 
 6. Harmonogram godzinowy posiłków i serwisów kawowych zostanie uzgodniony z Zamawiającym i podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego. 
 7. Menu poszczególnych posiłków ustala Wykonawca z zastrzeżeniem punktów a) do f), przy akceptacji Zamawiającego.

Oferent jest zobowiązany dopuszczać możliwość zmiany daty dostawy usługi pobytowej w ramach przedstawianego harmonogramu szkoleń na wniosek Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Informacja o zmianie terminu zostanie przekazana Oferentowi najpóźniej na 7 dni przed planowanym pierwotnie terminem rozpoczęcia szkolenia. W takim przypadku Oferent o nowym terminie szkolenia poinformowany zostanie najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówionych usług (zgodnie z ilością uczestników szkoleń), w związku z powyższym Zamawiający zastrzega, iż zapłata nastąpi jedynie za faktycznie wykorzystane noclegi i wyżywienie.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia grupy pobytowej o maksymalnie 5 osób więcej z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Oferenta o takiej konieczności. 

Przewidywane terminy i miejsca realizacji imprez: 

 1. Szkolenie Ochotniczek II stopnia – w dniach 24-27 sierpnia 2023 r.; województwo wielkopolskie, Poznań; 22 osoby, 2 grupy
 2. Szkolenie profesjonalistów – w dniach 13-14 października 2023 r.; województwo wielkopolskie, Poznań; 22 osoby, 1 grupa
 3. Szkolenie Bliskich Wspierających – w dniach 8-12 października 2023 r.; województwo wielkopolskie, Wągrowiec; 23 osoby, 2 grupy
 4. Forum Edukacji Zdrowotnej – w dniach 6-11 grudnia 2023 r.; województwo wielkopolskie, Sieraków; 80 osób, 1 grupa                                                                                                                                                                           Sporządzenie oferty:

Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z powyżej opisanymi warunkami organizacji szkoleń. Oferta musi zostać sporządzona w formie wypełnionego Formularza Oferty stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Razem z ofertą należy obowiązkowo złożyć zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, oferty bez zał. nr 2 nie będą rozpatrywane.

Jeśli Oferent chce złożyć oferty na realizację więcej niż jednego szkolenia, to dla każdego terminu należy sporządzić odrębną ofertę.

W ofercie należy podać:

 1. Nazwę i termin szkolenia, którego dotyczy oferta.
 2. Koszt całkowity organizacji szkolenia, tj.: ilość osób x ilość dni x stawka za osobodzień oraz ewentualne koszty dodatkowe.
 3. Spełnienie kryteriów obowiązkowych: kryteria, których spełnienie jest obowiązkowe aby oferta została rozpatrywana.
 4. Kryteria dodatkowe: kryteria, których spełnienie jest dodatkowo punktowane.
 5. Zgody, których wyrażenie jest konieczne aby oferta była rozpatrywana.                                                              informacje o wykluczeniu

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie załączą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Zostaną sporządzone osobne listy wyboru oferty dla każdego z terminów realizacji szkoleń:

 1. Szkolenie Ochotniczek II stopnia – w dniach 24-27 sierpnia 2023 r.
 2. Szkolenie profesjonalistów – w dniach 13-14 października 2023 r.
 3. Szkolenie Bliskich Wspierających – w dniach 8-12 października 2023 r.
 4. Forum Edukacji Zdrowotnej – w dniach 6-11 grudnia 2023 r. 

Ocenę złożonych ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa Ofert  składająca się z przynajmniej 3 osób, w której skład wejdą osoby reprezentujące Zarząd Zamawiającego lub/i personel realizujący zadanie.

Kryteria oceny oferty oraz informacje na temat wag punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

  1. Cena – koszt całkowity realizacji usługi: 0–70 pkt, 

 

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:   

C = Cmin / Coof x 70 pkt 

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 70 pkt.  

  1. Kryteria obowiązkowe: kryteria, których spełnienie jest obowiązkowe aby oferta została rozpatrywana
  2. Zaznaczenie którejkolwiek odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

   Nazwa kryterium

   TAK/NIE

   Baza noclegowa, salki szkoleniowe oraz pomieszczenia, gdzie będą serwowane posiłki muszą znajdować się w tym samym kompleksie/zespole budynków aby możliwe było swobodne i szybkie przemieszczanie się pomiędzy nimi.

   Podmiot składający swoją ofertę musi być dysponentem odpowiedniej bazy pobytowo-szkoleniowej, której ta oferta dotyczy. Oferty złożone przez podmioty będące pośrednikami, nie będą rozpatrywane.

  1. Kryteria dodatkowe: kryteria, których spełnienie jest dodatkowo punktowane
  2. W ramach tego kryterium możliwe jest otrzymanie max. 30 pkt.

   Nazwa kryterium

   Oferty, w których Oferenci zaoferują nieodpłatne udostępnienie salek szkoleniowych będą dodatkowo punktowane – 20 pkt.

   Obiekty, w których realizowane będą szkolenia powinny dysponować bezpośrednio przyległym własnym parkingiem – spełnienie tego warunku będzie dodatkowo punktowane – 10 pkt.    

  1. Zgody, których wyrażenie jest konieczne aby oferta była rozpatrywana
  2. Zaznaczenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

   Nazwa kryterium

   TAK/NIE

   Oferenci składający oferty muszą wyrazić zgodę na oznakowanie i eksponowanie logotypów i informacji o projekcie w pomieszczeniach i obiektach gdzie będą realizowane działania (banery, karty informacyjne, kartki przylepiane na ścianach z logo PFRON, logo RP, logo Federacji) oraz Oferenci muszą wyrazić zgodę na dokumentowanie prowadzonych przez Zamawiającego działań, w szczególności na fotografowanie i filmowanie na terenie obiektów należących do Oferenta, gdzie prowadzone będą działania w ramach szkoleń – do celów rozliczeniowych z instytucją dofinansowującą, tj. PFRON – nie wyrażenie takiej zgody powoduje, że oferta nie będzie rozpatrywana.

Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikowania przedstawionych przez oferentów informacji na podstawie informacji internetowych ogólnie dostępnych, strony oferenta oraz Google Maps, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewentualnej wizji lokalnej obiektów Oferenta.

Maksymalna ilość punktów ogółem oferty wynosi: 100 pkt.

OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 1. Ocena ofert planowana jest w terminie 22 sierpnia 2023 r. Wybór najkorzystniejszych ofert zostanie ogłoszony na stronie internetowej http://amazonkifederacja.pl/ .
 2. Oferentów, których oferty zostały wybrane do realizacji poinformujemy poprzez e-mail.
 3. Dla każdego terminu szkolenia zostaną sporządzone osobne listy rankingowe wyboru ofert uznanych za ważne na realizację szkoleń dla tych terminów.
 4. Termin ogłoszenia wyboru ofert może zostać przełożony, o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego. 
 5. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.  
 6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu. 
 8. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno-merytoryczne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.                                                                                                                                                          DODATKOWE INFORMACJE 
  1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.  
  2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. 
  4. Każdy Oferent /Wykonawca, w ofercie podaje CENĘ BRUTTO, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż nie jest płatnikiem podatku VAT. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.  
  5. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.  
  6. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w informowaniu o zaistniałych problemach.  
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.  
  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem, uznania bądź kwestionowania przez PFRON poszczególnych wydatków związanych z realizacją szkoleń, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
  9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.                                                                                                            TRYB SKŁADANIA OFERT ORAZ POWIADAMIANIA OFERENTÓW O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
 1. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu Oferenta/Wykonawcy. 
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom przedstawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia. 
 3. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela biuro projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 15.00, Tel 668 359 109;
 4. Pytania dotyczące zapytania ofertowego można również kierować pisemnie na adres mailowy: iza.dolata@amazonki.poznan.pl  
 5. Ofertę, kompletną wraz z załącznikami, opatrzoną podpisami i pieczęcią Oferenta/Wykonawcy, należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej drogą mailową na adres: iza.dolata@amazonki.poznan.pl, za ważne będą uznane wyłącznie oferty złożone w formancie PDF. 
 6. Termin składania ofert: od dnia 11 sierpnia 2023 r. do dnia 21 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59, decyduje data wpływu na skrzynkę mailową iza.dolata@amazonki.poznan.pl .
 7. Oferty złożone po terminie składania ofert podanym powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 
 8. Oferent/Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
 9. Wykonawca związany jest ofertą do dnia zakończenia szkolenia, którego oferta dotyczy.
 10. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani 22 sierpnia 2023 r. poprzez upublicznienie wyniku postępowania ofertowego na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” https://www.amazonkifederacja.pl/ . 
 11. W umowie z Wykonawcą Zamawiający zastrzeże karę umowną na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania w wysokości 30% wartości usługi. 
 12. Oferent ponosi pełne ryzyko w związku z doręczeniem oferty. 
 13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Oferenta. 
 14. Zamawiający przewiduje możliwość kontaktu i/lub spotkania z wybranymi Oferentami w celu uzyskania dodatkowych informacji lub przeprowadzenia negocjacji cenowych. 
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

– swobodnej weryfikacji ofert, 

– unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 11 sierpnia 2023 r. do pobrania poniżej:

zał. nr 1 – Formularz oferty – Szkolenia

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa i termin szkolenia: ………………………………………………………………………………………………………………

                                                     Nazwa i termin szkolenia, którego dotyczy oferta (zgodnie z zapytaniem ofertowym)

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 11 sierpnia 2023 r. dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia  jest zakup usług pobytowych: hotelarskich, restauracyjnych i cateringowych celem zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uczestników i kadry oraz zapewnienie zaplecza lokalowego i organizacyjnego do zrealizowania szkolenia dla Amazonek w ramach projektu pn. „PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK”.

składam niniejszą ofertę.

W imieniu  .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres Oferenta, e-mail, NIP, REGON

oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami Zapytania Ofertowego z dnia 11 sierpnia 2023 r. i oświadczam, że spełniam warunki w nim zawarte oraz deklaruję rzetelnie i poprawnie wypełniać dokumentację przewidzianą w celu prawidłowej realizacji zadania.  

Składam następującą ofertę realizacji zamówienia: 

 1. Usługi – całkowity koszt realizacji szkolenia – max 70 pkt.
  Koszt realizacji szkolenia obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie według warunków podanych w Zapytaniu Ofertowym (odpowiednio dla każdego ze szkoleń).

  Zakwaterowanie uczestników w pokojach dwu – max. trzyosobowych, zakwaterowanie kadry w pokojach max dwuosobowych lub jednoosobowych.

  Kwota brutto PLN
  A:   Cena:  Ilość osób x ilość dni x stawka za osobodzień – wyrażone w  brutto PLN
  B:   Ewentualne inne koszty dodatkowe – wyrażone w  brutto PLN
  Razem cena =  A + B – wyrażone w brutto PLN
 1. Kryteria obowiązkowe: kryteria, których spełnienie jest obowiązkowe aby oferta została rozpatrywana
  Nazwa kryterium

  Spełnienie kryterium – TAK

  Niespełnienie kryterium – NIE

  Baza noclegowa, salki szkoleniowe oraz pomieszczenia, gdzie będą serwowane posiłki muszą znajdować się w tym samym kompleksie/zespole budynków aby możliwe było swobodne i szybkie przemieszczanie się pomiędzy nimi.

  Podmiot składający swoją ofertę musi być dysponentem odpowiedniej bazy pobytowo-szkoleniowej, której ta oferta dotyczy. Oferty złożone przez podmioty będące pośrednikami, nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kryteria dodatkowe: kryteria, których spełnienie jest dodatkowo punktowane – max 30 pkt.
  Nazwa kryterium

  Spełnienie kryterium – TAK

  Niespełnienie kryterium – NIE

  Oferty, w których Oferenci zaoferują nieodpłatne udostępnienie salek szkoleniowych będą dodatkowo punktowane – 20 pkt.

  Obiekty, w których realizowane będą szkolenia powinny dysponować bezpośrednio przyległym własnym parkingiem – spełnienie tego warunku będzie dodatkowo punktowane – 10 pkt.    

 

 1. Zgody, których wyrażenie jest konieczne aby oferta była rozpatrywana
  Nazwa kryterium

  TAK – wyrażam zgodę

  NIE – nie wyrażam zgody

  Oferenci składający oferty muszą wyrazić zgodę na oznakowanie i eksponowanie logotypów i informacji o projekcie w pomieszczeniach i obiektach gdzie będą realizowane działania (banery, karty informacyjne, kartki przylepiane na ścianach z logo PFRON, logo RP, logo Federacji) oraz Oferenci muszą wyrazić zgodę na dokumentowanie prowadzonych przez Zamawiającego działań, w szczególności na fotografowanie i filmowanie na terenie obiektów należących do Oferenta, gdzie prowadzone będą działania w ramach szkoleń – do celów rozliczeniowych z instytucją dofinansowującą, tj. PFRON – nie wyrażenie takiej zgody powoduje, że oferta nie będzie rozpatrywana.

 

 

………………………………………………………………………………………..

Data, imię i nazwisko, podpis i pieczęć Oferenta

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych do pobrania tu zał. nr 2 – Oświadcz. o braku powiązań

Przystępując do realizacji usług pobytowych: hotelarskich, restauracyjnych i cateringowych celem zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uczestników i kadry oraz zapewnienia zaplecza lokalowego i organizacyjnego do zrealizowania szkolenia dla Amazonek, w ramach projektu pn. „PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ KLUBÓW AMAZONEK”, dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)  przez Oferenta/Wnioskodawcę: 

(nazwa i adres Wnioskodawcy): …………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………..

jako osoba upoważniona do reprezentacji Oferenta/Wnioskodawcy, oświadczam, że Oferent/Wnioskodawca spełnia wymóg braku powiązań kapitałowych lub osobowych, tj.:

Oświadczam/y, że nasz podmiot nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo ze Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

ZAPISY NA FORUM EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA AMAZONEK

Forum Edukacji Zdrowotnej 2023

Rozpoczynamy zgłoszenia na grudniowe Forum Edukacji Zdrowotnej

W terminie:

6 – 11 grudnia 2023

w Sierakowie

Zgłoszenie na Forum należy dokonać do swojego Klubu wiodącego w Unii

Informację o zakwalifikowaniu na Forum przekaże Wam Wasz Klub wiodący w Unii.

Opłata za Forum wynosi: 120 zł

Wpłatę dokonujemy na konto FSA: 22 1090 1362 0000 0000 3656 4130 

po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na Forum, jednak nie póżniej niż na 14 dni przez terminem Forum.

Warsztat regionalny dla kobiet z rakiem piersi

Drogie Panie, 

zapraszamy serdecznie do udziału w warsztacie regionalnym dla kobiet z rakiem piersi, który odbędzie się w Pustkowie w dniu 3 lipca br. o 09:30 w Willa Alex, ul. Nadmorska 14

Agenda spotkania:

1. Otwarcie spotkania: Krystyna Wechmann – 15 minut

2. Warsztat merytoryczny prowadzony przez dr Małgorzata Talerczyk – 90 minut, dotyczący:

– możliwości terapeutycznych w zaawansowanym raku piersi

– diagnostyka molekularna w raku piersi

– kiedy i u kogo warto wykonywać badania w kierunku mutacji w genie BRCA (test to treat, test to prevent)

– obecne standardy leczenia i kontroli wczesnego i zaawansowanego raka piersi

– technologie medyczne stosowane w poszczególnych liniach leczenia

– najnowsze wyniki badań klinicznych omawiane na poziomie klas terapeutycznych

– rekomendacje ESMO i ich wpływ na obecne standardy leczenia

3. Podsumowanie

4. Sesja Q&A

5. Przerwa kawowa – 30 minut

6. Sesja networkingu i wymiany dobrych praktyk – 60 minut

7. Poczęstunek

Sponsorem warsztatu jest firma ASTRAZENECA Pharma Poland Sp. z o.o.

slot demo
https://jdih.menlhk.go.id/slot-gacor-online/
https://www.oceanic-saunas.eu/rtp-live/
https://majorzeman.eu/slot-demo/
https://www.psychopsy.com/toto-sgp/
https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/
https://www.rioquente.com.br/slot-demo/
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/
https://chavancentre.org/slot-demo/
https://drift82.com/togelsgp/